ข้อมูลตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ เดิมชื่อว่า "จรเข้ใหญ่" เมื่อประมาณ 100 ปี ในคลองจรเข้ใหญ่มีจรเข้มากมาย ในสมัยนั้นยังไม่มีประตูน้ำเหมือนปัจจุบัน น้ำเค็มจะเข้ามาที่ตำบลคลองด่าน จรเข้น้ำจืดจะหนีน้ำเค็มเข้ามาอยู่บริเวณคลองจรเข้ใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงเกิดเป็นตำบลจรเข้ใหญ่ ในปัจจุบันนี้จะพบกระโหลกจรเข้วางไว้ตามศาลเจ้าต่าง ๆ ทั่วไปในตำบล และราษฎรขุดบ่อปลามักจะพบกระโหลกจรเข้เสมอ จึงได้ชื่อว่า "ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่" การเกิดเป็นตำบลจรเข้ใหญ่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นสมัยก่อนหน้าของขุนภักดี พลีบาล (ว่อง มามาก) ซึ่งเป็นกำนันคนแรกของตำบลจรเข้ใหญ่

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีลำคลองที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 14,750 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ราบ 13,275 ไร่ และพื้นน้ำ 1,475 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางเสาธง , ต.ศรีษะจรเข้น้อย กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางโฉลง , ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก เลี้ยงปลา ทำสวน รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
อาชีพเสริม เลี้ยงกุ้ง ตะพาบ กบ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,231 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 428 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลด้วยรถยนต์จากที่ว่าการกิ่งอำเภอบางเสาธง กม.26 ไปกลับรถ กม.33 และไปกลับย้อน กม.19 แล้วเดินทางต่อถึง กม.23 ผ่านตำบลบางเสาธงเป็นติดต่อกัน

ผลิตภัณฑ์

ปลายอ-แหนม-ดอกไม้จันท์

สถานที่

1. ซัดศรีวารีน้อย
2. วัดจรเข้ใหญ่
3. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
5. สถานีอนามัยวัดศรีวารีน้อย
6. ที่ว่าการ อบต.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้จันทน์ เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งใช้ในงานศพ
2 ปลายอ แหนมปลา ผลิตภัณฑ์ปลายอ แหนมปลา ทำจากเนื้อปลาจีนสด ๆ ในพื้นที่ สะอาด อร่อย ปลอดภัย ไม่ใส่สารกันบูด มีคุณค่าทางโภชนาการ
3 สุรากลั่น 40 ดีกรี ดื่มบำรุงเลือดเพื่อให้โลหิตสูบฉีด เจริญอาหาร

สินค้าโอทอป ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ