ข้อมูลตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสวนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479 โดยครอบคลุม ต.ส่วนใหญ่ ทั้งตำบล มีพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร และด้วยความเจริญจากสภาพพื้นที่อันเป็นเมืองปริมณฑลพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครความเหมาะสมทางด้านผังเมือง เขตเทศบาลพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรมีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้ว ความต้องการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการของประชาชนมีมากขึ้น และความเหมาะสมทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจการขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเทศบาลจึงได้รายงานกระทรวงมหาดไทยขอขยายเขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีก 4 ตำบล คือ ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน ต.บางกระสอ และต.ท่าทราย ทั้งนี้ เพื่อรองรับความเจริญของท้องถิ่น เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2531 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล จากพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรเป็น 38.9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5 ตำบล คือ ต.สวนใหญ่ ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน ต.บางกระสอ และต.ท่าทราย ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองนนทบุรีขึ้นเป็นเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บางเขน ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บางศรีเมือง ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก อุตสาหกรรม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- การไฟฟ้า มีสำนักงานไฟฟ้า 2 แห่ง คือ การไฟฟ้าเขตนนทบุรี และการไฟฟ้าบางใหญ่ จำนวนกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทั้งสิ้น 3,019.55ล้านหน่วย
- การประปา มีที่ทำการ 2 แห่ง ให้บริการในพื้นที่ 200,444 ตารางกิโลเมตร ปริมาณที่ผลิต 122.019 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำจำหน่าย 70.645 ้ล้านลบ.ม.
- การสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ 4 แห่ง มีโทรศัพท์

การเดินทาง

ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนประชารษฎร์ ถนนสนามบินน้ำ ถนนนนทบุรี1 และถนนพิบูลสงคราม
ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนสามัคคี ถนนเรวดี ถนนวัดบัวขวัญ
เส้นทางลัด ได้แก่ - ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี กับถนนพิบูลสงคราม
- ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี กับถนนติวานนท์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนนนทุบรี 1
- ถนนกรุงเทพ-นนทุบรี กับถนนติวานนท์ และถนนอัคนี
- ถนนรัตนาธิเบศร ถนนติวานนท์ และถนนนนทบุรี

ผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผา, ขนมเทียน, ลิปมัน, พลอย, ตัวต่อไม้

สถานที่

1.วัดเขมาภิรตาราม
2.วัดท้ายเมือง
3.วัดทินกรนิมิต
4.วัดนครอินทร์
5.วัดบางขวาง
6.วัดบางแพรกใต้
7.วัดบางแพรกเหนือ
8.วัดปากน้ำ
9.วัดพลับพลา
10.วัดลานนาบุญ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)
2 อุทยานมกุฏรมยสราญ อุทยานมกุฏรมยสราญ ตั้งอยู่ติดกับบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี(ก่อนถึงห้าง Lotus)
3 อุทยานมกุฏรมยสราญ
4 อุทยานมกุฏรมยสราญ
5 อุทยานมกุฏรมยสราญ
6 อุทยานมกุฏรมยสราญ

โรงแรม
1 พี เอส พี เซอวิส อพาร์ตเม้นท์ 140 หมู่ 7 ซ.พิบูลสงคราม 9 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0 2966 6431-4 โทรสาร : 0 2966 5414 กด 0 จำนวนที่พัก 90 ห้อง, ราคา 500 - 700 บาท
2 ริเวอไรน์ เพลส เซอร์วิส อพารท์เมนท์ 9/280 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0 2966 6111 โทรสาร : 0 2966 6288 จำนวนที่พัก 128 ห้อง, ราคา 2,300 - 5,500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเพาะปลา กระเพาะปลา
2 ขนมเทียนแก้ว ขนมเทียนแก้ว
3 ชาสมุนไพร ชาสมุนไพร
4 ตัวต่อไม้(wooden puzzle) ตัวต่อไม้(wooden puzzle)
5 ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
6 ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
7 ยาแผนโบราณบาล์มเหลืองตราดอกคูณ ยาแผนโบราณบาล์มเหลืองตราดอกคูณ
8 ลิปมัน
9 อัญมณีเพชรพลอย อัญมณีเพชรพลอย
10 เครื่องปั้นดินเผา เป็นผลิตภัณฑ์ที่จากดินเเผา ทำเป็นรูปหน้าหม้อแบบต่างๆ สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

สินค้าโอทอป ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี