ข้อมูลตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางขนุน เป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนผลไม้ และเพาะขยายกิ่งพันธุ์ไม้จำหน่าย ไม้ดอกไม้ประดับเป็นหลักทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ เพาะปลูกและไม่มีปัญหาเรื่องน้ำการเกษตร ปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่สนับสนุนให้บุตรหลานได้รับการศึกษาส่งผลให้เยาวชนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงหันไปประกอบอาชีพอื่นๆ แทนอาชีพกาเกษตรกร เช่นรับราชการพนักงานรัฐวิสหกิจ และลูกจ้างบริษัทห้างร้านต่างๆ รวมทั้งมีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น ประกอบกับราษฎรบางส่วนขายที่ดินให้แก่นักธุรกิจ

พื้นที่

มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นทำสวนไม้ผล และเพาะขยายกิ่งพันธุ์ไม้จำหน่าย ไม้ดอกไม้ประดับเป็นหลัก ทั้งนี้ เนื่องขาดความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.มหาสวัสดิ์ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางลีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทุบรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับราชการ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,479 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1.การเดินทางด้วยทางเรือ นั่งเรือไปตามคลองบางกอกน้อยจะผ่านตำบลบางขนุน
2.มีรถสองแถวรับจ้างและรถมอเตอร์ไชด์รับจ้าง ถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

กิ่งพันธุ์ส้มเขียวหวาน

สถานที่

1.วัดบางขนุน
2.วัดแก้วฟ้า

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดแก้วฟ้า วัดแก้วฟ้า อยู่ริมฝั่งคลองบางกอกน้อยสร้างประมาณ พ.ศ.2095 รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภายหลังตั้งเมืองนนทุบรีเพียง 3 ปี หมู่บ้านที่ตั้งวัดเดิมเรียกว่า บ้านธาตุ มีโบราณสถานที่สำคัญคือ พระอุโบสถ ,หลวงพ่อโต,ใบเสมา,เจดีย์ มีอยู่ 2 แบบ คือ 1.เจดีย์มุมได้สิบสอง ตั้งอยู่มุมกำแพงแก้ว ทั้ง 4 มุม 2.เจดีย์ย่อมุมไม้ยี่สิบฐานสิงห์ยอดบัว ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถนอกกำแพงแก้ว
2 วัดบางขนุน วัดบางขนุนไม่ปรากฎนามและประวัติผู้สร้าง แต่มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาในชุมชนว่าบริเวณที่สร้างวัดเป็นที่ซึ่งเคยรุ่งเรืองมาในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีเจ้านายสมัยนั้นได้หนีภัยสงครามมาพักและได้บูรณะวัดบางขนุนต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ 1.พระอุโบสถ 2.จิตรกรรมที่หลังบานประตู จิตรกรรมฝาผนัง 4.หอไตรกลาง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยหอมทอดเนย กล้วยหอมทอดเนย
2 กิ่งพันธุ์ส้มเขียวหวาน คัดสรรกิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพดี แข็งแรง เหมาะสำหรับลงดิน
3 ดอกไม้จากผ้าใยบัว ดอกไม้จากผ้าใยบัว
4 ที่แต่งผม ที่แต่งผม
5 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย นนทบุรี