ข้อมูลตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขุนศรีอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรน้อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านปลายคลองพิมล หมู่2 บ้านคลองโต๊ะ หมู่3 บ้านคลองขุนศรี หมู่4 บ้านวัดสโมสร หมู่5 บ้านวัดสโมสร หมู่6 บ้านวัดยอดพระพิมล หมู่7 บ้านปากคลองเจ้า หมู่8 บ้านคลองทับ

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การประกอบอาชีพเพาะปลูก เช่นทำนา ทำสวน ปลูกผัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทวีวัฒนา และ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ จ.นครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,106 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,100 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ถนน รพช.สาย บ.คลองพระพิมลราชา-บ.คลองแขก, ถนน รพช. สาย บ.คลองแขก
- ถนน รพช.สาย บ.คลองพระพิมลราชา-บ.คลองสิบศอก, ถนน รพช. สาย บ.คลองขุนศรี-บ.คลองหนึ่ง
- ถนน รพฃ. สายวัดคลองขุนศรี , ถนนกรมโยธาธิการ

ผลิตภัณฑ์

ไก่ชน

สถานที่

1.วัดคลองขุนศรี
2.วัดยอดพระพิมล
3.วัดสโมสร
4.มัสยิดอัลฮูดา
5.โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
6.โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย
7.องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดโต๊ะเก้าอี้ ชุดโต๊ะเก้าอี้
2 ปลาบูดู ปลาบูดู
3 มะตะบะ มะตะบะ
4 ไก่ชน

สินค้าโอทอป ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย นนทบุรี