ข้อมูลตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองขวางอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรน้อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านปกคลองห้าร้อย หมู่2 บ้านคลองห้าร้อย หมู่3 บ้านคลองขวาง หมู่4 บ้านคลองขวาง หมู่5 บ้านคลองขวาง หมู่6 บ้านคลองขวาง หมู่7 บ้านราษฎรนิยม หมู่8 บ้านคลองขุนศรีกระทุ่มราย หมู่9 บ้านคลองพระพิมล

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพราะปลูก เช่นทำนา ทำสวน ปลูกผัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และจ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,231 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 369 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลมีถนนทางหลวงที่สำคัญ 3 สายดังนี้
1.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 346 ปทุมธานี-บางเลน
2.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3215 บางกรวย-ไทรน้อย
3.ทางหลวงชนบท รพช.1 สาย

ผลิตภัณฑ์

กล้วยไม้, หัตถกรรมจากเรซิ่น

สถานที่

1.วัดคลองขวาง
2.ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย
3.เทศบาลตำบลไทรน้อย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยไม้ กล้วยไม้พันธุ์ดี มีคุณภาพ ดอกใหญ่ มีสีสันสวยงาม
2 หัตถกรรมจากเรซิ่น หัตถกรรมจากเรซิ่น

สินค้าโอทอป ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย นนทบุรี