ข้อมูลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางพลับ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปากเกร็ดแบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นตำบลที่จัดตั้งขขึ้นแยกออกจากตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลคลองพระอุดม และตำบลคลองข่อย
ตำบลบางพลับมีแม่น้ำไหลผ่าน และมีคลองกั้นระหว่างหมู่บ้าน เช่นคลองขุนมหาดไทย คลองบางพลับน้อย คลองบางพลับใหญ่ คลองบางภูมิ คลองหัวจิ คลองบางวัด ซึ่งคลองดังกล่าว ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร การสัญจรไปมาทางเรือ และใช้นำในการอุปโภคบริโภค และอื่นๆ โดยเฉพาะคลองบางพลับน้อย และคลองบางพลับใหญ่ จึงตั้งชื่อตำบลตามชื่อคลองที่ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน คือ ตำบลบางพลับ และเสนอชื่อเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

องค์การบิหารส่วนตำบลบางพลับ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,042 ไร่ หรือประมาณ 7.59 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีลำคลองตัดผ่านหลายสายตลอดตำบล พื้นที่โดยทั่วไปเป็นสวนผลไม้ ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก และทุ่งนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ลำโพ ต.ละหาร และ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,151 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ทางบก เดินทางจากอำเภอปากเกร็ดถึงตำบลบางพลับ ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร
- ทางน้ำ เดินทางด้วยเรือจากท่าน้ำปากเกร็ดถึงตำบลบางพลับ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

พวงมาลัยดอกมะลิ-เรือเล็ก

สถานที่

1.วัดสาลีโขภิตาราม
2.โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม
3.สถานีอนามัยตำบลบางพลับ
4.องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสาลี โขภาตาราม มีบริเวณกว้างขวาง อากาศร่มเย็น เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน
2 วัดสาลี โขภาตาราม มีพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลาแรง ซึ่งเป็ฯที่นับถือของประชาชนตำบลบางพลับ และตำบลใกล้เคียง ประชาชนจะมากราบไว้บูชาเป็นประจำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
2 พวงมาลัยดอกมะลิ พวงมาลัยดอกมะลิปลอดสารพิษ
3 เรือเล็ก เรือเล็ก ทำจากไม้มะยม เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์แข่งเรือจากเรือใหญ่

สินค้าโอทอป ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี