ข้อมูลตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองเกลืออยู่ในการปกครองเทศบาลนครปากเกร็ด เดิมเป็นสุขาภิบาลปกาเกร็ดที่จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 เริ่มแรก คลอบคลุม 4 ตำบล จำนวน 24 หมู่บ้านต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พย.2514 ครอบคลุมเขตการปกครอง 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 มาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "เทศบาลตำบลปากเกร็ด" ต่อมาเทศบาล ต.ปากเกร็ดได้พัฒนาขึ้นโดยลำดับจนสมควรยกฐานะเป็น "เทศบาลเมืองปากเกร็ด" จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 5 พ.ศ.2538 และมาตรา 13 วรรค หนึ่ง แห่งพ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชฤษฎีการ จนปัจจุบันเทศบาลเมืองปากเกร็ด ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับจนได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนคร โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "เทศบาลนครปากเกร็ด" จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2543 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 117 ตอนที่ 10 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2543

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ กรุงเทพมหานคร
ิทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สาธารณูปโภค

- ประปา เทศบาลนครปากเกร็ดอาศัยน้ำประปา จากสำนักงานประปาสาขานนทบุรี
- การไฟฟ้า การบริการในเขตทศบาลนครปากเกร็ดจากสำนักงานไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี
- การสื่อสารโทรคมนาคม มีการไปรษณีย์ โทรเลข 2 แห่ง

การเดินทาง

การคมนาคมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 2 เส้นทาง
1.ทางบก - ถนนติวานนท์ ช่วงสะพานคลองบางตลาด-คลองบ้านใหม่อยู่ในความรับผิดชอบแขวงการทางนนทบุรีและแขวงการทางปทุมธานี
- ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงระหว่างห้าแยกปากเกร็ด ถึงท่าน้ำปากเกร็ดอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ดช่วงห้าแยกปากเกร็ดถึงคลองประปา อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางกรุงเทพฯ
- พนนสายนนทบุรี-ปทุมธานี ช่วงระหว่างแยกสวนสมเด็จถึงสะพานนนทบุรี
2.ทางน้ำ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหัวถนนแจ้งวัฒนะ จำนวน 1 แห่ง คือ ท่าเทียบเรือเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นท่าเทียบเรือหลักในพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีท่าเทียบเรือกเอกชนและท่าเทียบเรือวัดสนามเหนือและวัดกลางเกร็ด

ผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับคริสตัล

โรงแรม
1 ที เค พาเลซ 54/7 ซ. 15 ถ.แจ้งวัฒนะ 4 กม. ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร : 0 2574–1588 โทรสาร : 0 2574–2622 จำนวนที่พัก 125 ห้อง, ราคา 1,500 - 5,000 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะกร้าสานพลาสติก ตะกร้าสานพลาสติก
2 ตุ๊กตากระดาษ ตุ๊กตากระดาษ
3 ผลิตภัณฑ์ปูนิ่มแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ปูนิ่มแช่แข็ง
4 ลูกอม ลูกอม
5 เครื่องประดับคริสตัล เครื่องประดับคริสตัล
6 เครื่องประดับสตรี (กมลธรณ์) เครื่องประดับสตรี
7 ไอศกรีม ไอศกรีม

สินค้าโอทอป ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี