ข้อมูลตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านงิ้วนั้นมีทั้งประชากรที่มีเชื้อสายไทยและมอญ ชาวมอญที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ตำบลบ้านงิ้วนั้น สันนิษฐานว่าในสมัยสมเด็จพระนเรศวรทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้ชาวมอญได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร จึงโปรดเกล้าฯให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตั้งแต่เชียงราก ( เดิมเรียกเชิงราก ) ไปจนถึงวัดสิงห์ ชื่อเมืองสามโคกนั้นตามตำนานเชื่อว่ามาจากโคกดินสามโคกที่บริเวณวัดสิงห์ เล่ากันว่าโคกดินทั้งสามเกิดจากชาวมอญสองพี่น้องที่อพยพมาจากหงสาวดี เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณนั้น ได้ขุดดินขึ้นมาเป็นโคกให้พ้นน้ำหลากและสร้างเตาเผาขึ้นมาบนโคกนั้น
ส่วนชื่อตำบลบ้านงิ้วนั้นสันนิษฐานว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นชุมชนที่มีต้นงิ้วเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณโค้งวัดสวนมะม่วงเคยมีต้นงิ้วอายุ 100 กว่าปี อยู่ติดกับคลองบ้านงิ้ว ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำโบราณ ทางไปวัดอัมพุวราราม ต่อมาทางการได้นำต้นงิ้วมาปลูกไว้ที่ไหล่ทาง ต้นงิ้วจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนและเรียกชื่อชุมชนนี้ว่า ตำบลบ้านงิ้ว มาจนถึงปัจจุบัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

อาชีพ

ส่วนการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ทำงานในโรงงานซึ่งเป็นโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากตำบลบ้านงิ้วถูกจัดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์(พื้นที่สีเขียว) จึงไม่สามารถจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้ รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 634 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 619 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

วัดไผ่ล้อม,ปั้นจิ๋วจากดินไทย

สถานที่

1.วัดไผ่ล้อม
2. วัดอัมพุวราราม
3. วัดสองพี่น้อง
4. วัดป่างิ้ว
5. วัดสวนมะม่วง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ
2 วัดไผ่ล้อม เนื่องจากบริเวณวัดนั้นมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นที่อาศัยของ “นกปากห่าง” จำนวนมาก นกปากห่างเป็นนกที่อยู่ในตระกูลนกกระสา มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว เขมร และเวียดนาม นกชนิดนี้จะเริ่มอพยพมาอาศัยอยู่ที่วัดไผ่ล้อมในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี อาหารที่นกปากห่างชอบคือหอยโข่ง กุ้งและปลา
3 วัดไผ่ล้อม ปัจจุบัน "นกปากห่าง" เป็นสัตว์ป่าสงวนในความดูแลของกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ การเดินทางไปวัดไผ่ล้อมสามารถโดยสารรถประจำทาง ขส.มก. สาย 32 และ ปอ.6 จากสนามหลวง หรือสาย 104 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปท่าเรือเทศบาลเมืองปทุมธานีแล้วข้ามเรือไปยังวัดไผ่ล้อมอีกทอดหนึ่ง
4 วัดไผ่ล้อม นอกจากนี้ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ยังมีบริการเรือนำเที่ยว กรุงเทพฯ-วัดไผ่ล้อม-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ไป-กลับ ทุกวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.623-6001-3 หากขับรถไปเองให้ใช้เส้นทางสายปทุมธานี-สามโคก ตรงไปถึงวัดสามัคคิยารามเลี้ยวขวาเลียบวัดไปจนถึงท่าน้ำ จะมีแพขนานยนต์ข้ามฟากให้บริการ หากไม่ต้องการนำรถข้ามฟาก ก็จอดรถไว้แล้วนั่งเรือรับจ้างข้ามไปวัดไผ่ล้อมได้ ในบริเวณวัดไผ่ล้อมมีร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวในวันเสาร์และอาทิตย์
5 วัดอัมพุวราราม อยู่ทางทิศเหนือของวัดไผ่ล้อม สร้างเมื่อประมาณระหว่างปี พ.ศ. 2000 - 2300 อายุราว 200 ปี ชื่อเดิมของวัดนั้นมาจากชาวมอญซึ่งอพยพมาอยู่ทางริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้มีการตั้งรกราก และได้สร้างวัดขึ้น และได้อันเชิญพระองค์ขาวมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ด้วย วัดแห่งนี้มีรูปหล่อพระพุทธาจารย์ โต พรมรังศรี ซึ่งเจ้าอาวาสได้เล่าว่า พระพุทธาจารย์ โต พรมรังศรี ได้นั่งเรือผ่านมา จึงได้แวะจำวัดที่วัดนี้ และได้มีการหล่อรูปของท่าน พระพุทธาจารย์ โต พรมรังศรี ประดิษฐานไว้ด้วย
6 วัดสองพี่น้อง วัดรามัญที่ใหญ่ที่สุดของชุมชนบ้านงิ้วก็คือ วัดสองพี่น้อง ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 หลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เนื้อหินทรายขนาดใหญ่ อายุประมาณ 700 ปี ชาวบ้านเคารพสักการะและเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเพชรเป็นอย่างมาก ที่ประทับของหลวงพ่อเพชรนั้นสวยงามประดับประดาไว้อย่างดีเยี่ยม
7 วัดป่างิ้ว เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาที่สวยงาม ความโดดเด่นของโบสถ์ ความร่มรื่นบริเวณโดยรอบและภายในกุฏิวัดเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอันมาก
8 วัดสวนมะม่วง วัดสวนมะม่วงเป็นอีกวัดหนึ่งในตำบลบ้านงิ้วที่มีความเก่าแก่ มีอายุประมาณ 200 กว่าปี ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านสวนมะม่วงเหนือหมู่ 4 ในสมัยอยุธยา ชาวมอญอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยมาพึ่งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คิดถึงบ้านเมืองของตน จึงสร้างวัดขึ้นมา และนำชื่อของวัดสวนมะม่วงที่มีอยู่ที่เมืองย่างกุ้งมาตั้งให้แก่วัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ จึงเรียกวัดสวนมะม่วงแต่นั้นมา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ของจิ๋วจากดินไทย ของจิ๋วจากดินไทย อาทิ เรือขายผัดไทย เรือขายผัก เรือขายส้มตำ ชุดกระจาดผลไม้ ชุดขนมหวาน ฯลฯ
2 หมูสวรรค์

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี