ข้อมูลตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท้ายเกาะ เดิมพื้นที่บริเวณนี้ติดกับเกาะ ซึ่งเรียกว่าเกาะใหญ่ ตำบลนี้มีพื้นที่อยู่บริเวณท้ายเกาะของเกาะ ชาวบ้านจึงจัดตั้งตำบลและขนานนามว่า "วังท้ายเกาะใหญ่" จนเรียกกันมาจนทุกวันนี้

พื้นที่

พื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ตำบลท้ายเกาะตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ แม่น้ำเจ้าพระยา และ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,133 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เส้นทางหมายเลข 3111 สายปทุมธานี - เสนา แยกเข้าตำบลท้ายเกาะสายบ้านคลองสระ - ท้ายเกาะ

สถานที่

1.วัดท้ายเกาะใหญ่
2.โรงเรียนวัดท้ายเกาะใหญ่
3.อบต.ท้ายเกาะ
4.สถานีอนามัย ต.ท่าเกาะ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดท้ายเกาะใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ อ.สามโคก อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนชาวรามัญ มีเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศร่มรื่นมีเรือโดยสารขนาดต่างๆแล่นผ่านไปมา

โรงแรม
1 ศรีปทุม ลองสเตย์ รีสอร์ท 23/15 หมู่ 1 ถ.ปทุม-เสนา ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร : 0 2978 8851-4 โทรสาร : 0 2978 8855 จำนวนที่พัก 110 ห้อง, ราคา 1,200 - 4,000 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องหนัง เครื่องหนัง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

Vista Vision Leather Co., Ltd.(B2B)
ปทุมธานี