ข้อมูลตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหัวไผ่ เป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2457 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยภาคกลาง นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวไผ่ หมู่ 2 บ้านหัวไผ่ หมู่ 3 บ้านยาง หมู่ 4 บ้านเซิงหวาย หมู่ 6 บ้านคราม หมู่ 7 บ้านคราม หมู่ 8 บ้านนา หมู่ 9 บ้านนา

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,312 ไร่ ดินเป็นดินเหนียว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โพสะ, บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 850 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอได้ 2 เส้นทาง ได้แก่
1. เดินทางจากอำเภอไปทางตำบลโพสะ ถึงโรงเรียนวัดท้องคุ้ง เลี้ยวซ้ายเข้าตำบลหัวไผ่ ระยะทางประมาณ 3 กม.
2. เดินทางจากอำเภอ มุ่งหน้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ ตำบลบ้านอิฐ เลี้ยวขวาเข้าตำบลหัวไผ่

ผลิตภัณฑ์

ลอบดักปลา, ปลาสวยงาม

สถานที่

1. อบต.หัวไผ่
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัดจันทรังษี
4. วัดกลาง
5. วัดดาวดึงษ์
6. วัดเซิงหวาย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดจันทรังษี ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านนา ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ หล่อด้วยโลหะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 ิ้นิ้ว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาสวยงาม ผลิตภัณฑ์ปลาสวยงาม เช่น ปลาคราฟ ปลาทอง ปลาเสือสุมาตรา ปลาหมอสี ฯลฯ เป็นปลาสวยงามพันธู์ดี แข็งแรง สวยงาม นอกจากนี้ยังมีปลาเนื้อ เช่น ปลาดุก ปลาตะเพียน ฯลฯ
2 ลอบดักปลา ผลิตภัณฑ์ลอบดักปลา ผลิตจากไม้ไผ่ ทำด้วยความประณีต แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมายหลายขนาด ทั้งขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่
3 อาหารแปรรูปจากกล้วย อาหารแปรรูปจากกล้วย

สินค้าโอทอป ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง อ่างทอง