ข้อมูลตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางเสด็จ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอป่าโมก มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวัดตาลใต้ หมู่ 2 บ้านวัดตาลเหนือ หมู่ 3 บ้านประขาว หมู่ 4 บ้านปากบาง หมู่ 5 บ้านปากคลอง หมู่ 6 บ้านสระแก้ว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขต อบต. 260 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.82

ผลิตภัณฑ์

ตุ๊กตาชาววัง,ผลิตภัณฑ์จากกล้วย

สถานที่

1. วัดท่าสุทธาวาส
2. วัดสระแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดท่าสุทธาวาส (Wat Tha Suthawat) เป็นวัดเก่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันอยู่ในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2 วัดท่าสุทธาวาส ภาพอีกมุมหนึ่งของวัดท่าสุทธาวาส
3 วัดท่าสุทธาวาส - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในอุโบสถ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ โปรดฯให้จิตรกรส่วนพระองค์ และช่างเขียนจากโครงการศิลปาชีพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
4 วัดท่าสุทธาวาส - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ
5 วัดท่าสุทธาวาส - พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ
6 วัดท่าสุทธาวาส - พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ
7 วัดท่าสุทธาวาส - พลับพลาที่ประทับ พลับพลาที่ประทับกลางสระน้ำ
8 วัดท่าสุทธาวาส - ศูนย์กลางการผลิตตุ๊กตาชาววัง วัดท่าสุทธาวาส เป็นศูนย์กลางการผลิตตุ๊กตาชาววัง ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ (ในภาพคือ คุ้มสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นเรือนทรงไทย สร้างอย่างสวยงาม ชั้นบนแบ่งเป็นห้องต่างๆ และมีผลิตภัณฑ์ปั้นต๊กตาชาววังแสดงไว้จำนวนมาก)
9 วัดท่าสุทธาวาส - ศาลาริมน้ำ ศาลาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เห็นในระยะไกล เป็นศาลาที่ประทับสำหรับสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
10 วัดท่าสุทธาวาส - ศาลา ศาลาในบริเวณวัดท่าสุทธาวาส

โรงแรม
1 โฮมสเตย์ บางเสด็จ (โรงเรียนวัดสระแก้ว) 1/18 หมู่ 6 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทร : 0 3566 1950-1

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วเบรคแตก กล้วยเบรคแตก
2 ข้าวเคลือบสมุนไพร ข้าวเคลือบสมุนไพร
3 ตุ๊กตาชาววัง ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง เป็นงานที่แสดงถึงความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เรือผลไม้ ชุดประเพณี และการละเล่นต่าง ๆ
4 ธูปหอม ธูปหอม
5 บ้านทรงไทยจำลอง บ้านทรงไทยจำลอง
6 บ้านทรงไทยจำลอง บ้านทรงไทยจำลอง
7 ศาลพระภูมิไม้สักจำลอง ศาลพระภูมิไม้สักจำลอง

สินค้าโอทอป ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก อ่างทอง