ข้อมูลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางจักเดิมใช้ชื่อว่าตำบลบางหอย ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 2490 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อตำบลเป็นตำบลบางจักรเพราะว่าเคยมีขุนบางจักรวรกิจเป็นกำนัน และมีโรงงานเครื่องจักร คือ โรงสีไฟจำนวนมาก ถึง 16 โรง และต่อมาเพี้ยนเป็นตำตำบล "บางจัก"

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ลุ่ม ดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15.24 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตเทศบาล 8 หมู่บ้าน อยู่นอกเขตเทศบาล 6 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

อาชีพ

ทำนา, รับจ้าง, เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 390 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 83 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายเอเซีย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ผ่านศาลากลางไปสู่ถนนสายโพธิ์พะยา-ท่าเรือ ประมาณ13 กิโลเมตร ถึงสี่แยกไฟแดง (ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายวิเศษฯ-ผักไห่ ประมาณ 9 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าจักสานจากผักตบชวา, ไข่ไก่

สถานที่

วัดบางจัก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบางจัก วัดบางจักเป็นโบราณสถานที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นวัดที่มีโบสถ์ลักษณะสวยงาม และมีพระพุทธรูป ที่เป็นที่นับถือของประชาชน

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารตองสามปล หมู่ที่ 1 ตำบลบางจัก
2 ร้านอาหารสามอนงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางจัก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวตัง ข้าวตัง
2 จักสานผักตบชวา จักสานผักตบชวา เป็นการนำผักตบชวามาสานเป็นกระเป๋าแบบและลายต่างๆ
3 ไข่ไก่ ไข่ไก่สดจากแม่ไก่พันธุ์ดี

สินค้าโอทอป ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง