ข้อมูลตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลม่วงเตี้ย เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพธิ์ทอง มีสภาพพื้นที่เป็นป่าและทุ่งนา มีคลองสายสำคัญผ่านตำบลเรียกว่าคลองม่วงเตี้ย ในหน้าน้ำจะใช้เรือเป็นพาหนะเดินทาง ในปี พ.ศ.2478 ได้เปลื่ยนเขตการปกครอง ตำบลม่วงเตี้ยมาอยู่ในความปกครองของอำเภอวิเศษชัยชาญ ชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนดังเดิมสมัย ปู่ย่า ตายาย มีอาชีพหลักในการทำนาและการปลูกไม้ผลมะม่วงตามหัวไร่ปลายนา มะม่วงที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นมะม่วงพันธุ์พื้นเมือง เช่น มะม่วงกะล่อน มะม่วงพรวน มะม่วงหางไก่ และยังมีการปลูกฝากในพื้นที่ของเพื่อนบ้านและปู่ย่า ตายาย มะม่วงที่ปลูกจะมีลำต้นใหญ่และเตี้ยทั้งหมู่บ้าน เดิมที่เดี่ยวเรียกว่า "บ้านส่วนมะม่วง" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลม่วงเตี้ย มาจนทุกวันนี้

พื้นที่

ตำบลม่วงเตี้ยเป็นหนึ่งใน 15 ตำบลของอำเภอวิเศษชัยชาญ อยู่ห่างจากอำเภอวิเศษชัยชาญ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 5 กม. แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีคลองชลประทาน ร.1 ขวา แม่น้ำน้อย 4 ไหลผ่าน สภาพพื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอโพธิ์ทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ผลิตข้าวซ้อมมือขาย และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคในตำบลม่วงเตี้ย มีครบ ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา ส่วนโทรศัพท์ยังมีไม่ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล ถนนภายในตำบลหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนปูนซีเมนต์เกือบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสาย กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี - ชัยนาท ถึงแยกโพธิ์พระยา เลี้ยวขวา มาตามถนนสายสุพรรณบุรี - อ่างทอง (โพธิ์พระยา - ท่าเรือ) ถึงสี่แยกไฟแดงอ.วิเศษชัยชาญ เลี้ยวซ้ายไปยังถนนสายวิเศษชัยชาญ - โพธิ์ทอง ประมาณ 2 กม. เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานคลองชลประทานที่หน้าวัดอ้อย ตรงไปประมาณ 5 กม. ก็ถึงตำบลม่วงเตี้ย

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง,ข้าวซ้อมมือ, กระยาสาทร

สถานที่

1) วัดยางมณี
2) วัดศาลาดิน (มอญ)
3) โรงเรียนวัดยางมณีประชาสรรค์
4) โรงเรียนวัดศาลาดิน (มอญ)
5) วัดคู
6) วัดช้าง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดยางมณี เป็นวัดประจำตำบลม่วงเตี้ย และเป็นศูนย์กลางในการรวมตัวของราษฎรในตำบลม่วงเตี้ย
2 วัดช้าง หมู่ที่ 1 ต.ม่วงเตี้ย

โรงแรม
1 โฮมสเตย์ บ้านม่วงเตี้ย 45 หมู่ 9 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 0 3563 4060

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้อง,ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง,ข้าวซ้อมมือของกลุ่ม กระบวนการผลิตผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้แรงงานของสมาชิกของกลุ่มตั้งแต่กระบวนการสีข้าวก็ใช้สีข้าวแบบโบราณ

สินค้าโอทอป ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง