ข้อมูลตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อมาว่าที่ตั้งของตำบลแต่เดิมเป็นเส้นทางการเดินทัพของทหารพม่า ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และเป็นบริเวณที่มีการสู้รบกันระหว่างทหารพม่ากับชาวบ้านแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ โดยการนำของนายดอก นายทองแก้ว วีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ซึ่งทำให้ทหารพม่าเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก มีกะโหลกศีรษะของทหารอยู่กระจัดกระจายในเขตบริเวณนี้ จึงเรียกชื่อตำบลว่า "หัวตะหาญ" ต่อมาเพี้ยนคำเป็น "หัวตะพาน"

พื้นที่

เป็นบริเวณที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา และการเกษตร มีคลองธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้านตำบล ประชาชนส่วนใหญ่นิยมสร้างบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งคลองธรรมชาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่างิ้ว และตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว , เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

ตำบลหัวตะพาน เป็นตำบลที่มีการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับก้าวหน้า มีระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพครบทุกหมู่บ้าน เช่น มีระบบประปาครบทุกหมู่บ้าน มีไฟฟ้าครบทุกครัวรือน มีถนนเชื่อมโยงติดต่อกันภายในตำบล มีสถานีอนามัยตำบล

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลหัวตะพาน ใช้เส้นทางสายโพธิ์พระยา -ท่าเรือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ต่อจากนั้นแยกขวามือตามถนนายแปดแก้ว - ไผ่ดำพัฒนาเป็นถนนเลียบคลองชลประทาน ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการ อบต. หัวตะพาน

ผลิตภัณฑ์

ชะอม, รองเท้า

สถานที่

1) วัดม่วง
2) วัดหัวตะพาน
3) วัดแปดแก้ว
4) วัดกลางราชครู
5) โรงเรียนวัดหัวตะพาน
6) โรงเรียนวัดแปดแก้ว
7) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
8) สถานีอนามัยตำบลหัวตะพาน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดม่วง วัดม่วงตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งภายในวัด มีวัตถุโบราณที่น่าศึกษา เช่น พระวิหารแก้วรัตนพราหมณ์ - สุวรรณปาล เจ้าแม่กวนอิม
2

ร้านอาหาร
1 ร้านวันอังคาร หมู่ที่ 6 ตำบลมหาดไทย ปลาหลดแดดเดียว และอาหารประเภทปลาต่าง ๆ
2 แม่ลาปลาเผา หมู่ที่ 5 ตำบลหัวตะพาน ริมถนนสายโพธิ์ พระยา - ท่าเรือ ปลาช่อนเผา ปลาแรดสามรส

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชะอม เป็นผักสวนครัวที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี
2 ตะกร้าเชือกฟาง ตะกร้าเชือกฟาง
3 พระพุทธรูปทองเหลือง พระพุทธรูปทองเหลือง
4 รองเท้า
5 รองเท้าสานสตรี รองเท้าสานสตรี

สินค้าโอทอป ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง