ข้อมูลตำบลท่าหิน อำเภอเมือง ลพบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าหิน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติด ต.โพธิ์เก้าต้น ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
ทิศตะวันออก ติด ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติด ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก รับราชการ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เข้าทางอำเภอบางปะหัน ผ่าน อำเภอนครหลวง แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3196 ผ่านอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าสู่จังหวัดลพบุรี และอีกเส้นทางหนึ่งใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสิงห์บุรีจากนั้นจึงใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311(สายสิงห์บุรี-ลพบุรี) ผ่านอำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่ตัวจังหวัดลพบุรี โดยตัวตำบลท่าหินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ด้านทิศตะวันออกของทางรถไฟ

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร

สถานที่

1.พระนารายณ์นิเวศน์
2.พระปรางค์สามยอด
3.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
4.วัดกวิศราราม
5.วัดเชิงท่า เชิงท่า
6.วัดเสาธงทอง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระนารายณ์ราชนิเวศน์
2 พระปรางค์สามยอด (1) ตั้งอยู่บนเนินดิน ใกล้กับศาลพระกาฬ มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมติดต่อกัน พระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะเขมรแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลง หินทรายและตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ตรงซุ้มประตูเดิมคงมีทับหลัง แต่ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน คือ เสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตูศิลปเขมรแบบบายน ปรางค์องค์กลางมีฐานแต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและมีเพดานไม้เขียนลวดลายเป็นดอกจันทน์สีแดง
3 พระปรางค์สามยอด (2) ด้านหน้าทางทิศตะวันออกมีวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ปางสมาธิที่สมบูรณ์ดี เป็นศิลปะแบบสมัยอยุธยาตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20
4 พระปรางค์สามยอด (3) ปรางค์สามยอดนี้แต่เดิมคงเป็นเทวสถานของขอมในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นเทวสถานโดยมีฐานศิวลึงค์ปรากฏอยู่ในองค์ปรางค์ทั้งสามปรางค์ จนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ จึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางค์สามยอดเป็นวัดในพุทธศาสนา แล้วสร้างพระวิหารก่อด้วยอิฐ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมแบบยุโรป ในส่วนของประตูและหน้าต่าง ภายในวิหารประดิษฐานพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยาตอนต้น ปัจจุบันยังคงประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง
5 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา (ครองราชย์ พ.ศ.2199-2231) ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้น ณ เมืองลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2209 โดยช่างชาวฝรั่งเศส และอิตาลีทำการออกแบบและก่อสร้างบนพื้นที่ 41 ไร่ สำหรับเป็นที่ประทับพักผ่อน ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง พระองค์ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่งจันทรพิศาลสำหรับออกว่าราชการประชุมองคมนตรี พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทสำหรับราชทูตแขกเมือง และพระที่นั่งสุทธาสวรรย์สำหรับประทับส่วนพระองค์
6 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระองค์โปรดฯ ประทับ ณ เมืองลพบุรี ปีละ 8-9 เดือน ลพบุรีจึงมีฐานะเป็นราชธานีที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.2231 เมืองลพบุรีจึงถูกทิ้งร้างมานับแต่นั้น จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ครองราชย์ พ.ศ. 2394 ถึง พ.ศ.2411) ทรงโปรดฯ ให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์ และสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ ได้แก่หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ และหมู่ตึกพระประเทียบพระราชทานนามว่า พระนารายณ์ราชนิเวศน์
7 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้พระราชทานหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ ให้แก่รัฐบาลใช้เป็นศาลากลางจังหวัด และได้จัดตั้งเป็นลพบุรีพิพิธภัณฑสถาน ในปี พ.ศ.2467 ประกาศเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เมื่อ พ.ศ. 2504
8 พระนารายณ์ราชนิเวศน์
9 พระนารายณ์ราชนิเวศน์
10 พระนารายณ์ราชนิเวศน์
11 พระนารายณ์ราชนิเวศน์
12 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ (1)
13 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ (2)
14 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ (3)
15 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (1) เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของลพบุรีตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟลพบุรี อยู่ถัดไปทางทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด วัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยขอมมีอำนาจปกครองลพบุรีอยู่แต่ได้นับการบูรณะปฏิสังขรณ์สืบต่อมาหลายยุคหลายสมัยทำให้ศิลปกรรมที่ปรากฏเหลืออยู่จึงแตกต่างกันมาก
16 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (2)
17 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (3)

โรงแรม
1 ลพบุรี ซิตี้ 1/3 ถ.หน้าพระกาฬ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร : 0 3641 1245 , 0 3661 7980 จำนวน 27 ห้อง ราคา 250-300 บาท
2 เนตต์ โฮเต็ล 17/1-2 ถ.ราชดำเนิน (ใกล้สวนราชานุสรณ์) ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร : 0 3641 1738 , 0 3642 1460 จำนวนที่พัก 29 ห้อง, ราคา 160 - 400 บาท
3 เอเซีย 1/7-8 ถ.สุรศักดิ์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร : 0 3641 1892 จำนวนที่พัก 100 ห้อง, ราคา 140 - 350 บาท
4 โรงแรมรามาพลาซ่า 4 ถ.บ้านป้อม (ใกล้ตลาดท่าโพธิ์) ต.ท่าหิน อำเภอเมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร : 0 3641 1663 , 0 3642 1580 จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 200 - 300 บาท
5 โรงแรมศรีอินทรา 3-5 ถ.หน้าพระกาฬ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร : 0 3641 1261 จำนวน 23 ห้อง ราคา 200 - 300 บาท
6 โรงแรมสุพรพงษ์ 30-32 ถ.หน้าพระกาฬ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร : 0 3641 2178 จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 100 - 120 บาท
7 ไทเป 24/6-7 ถ.สุรศักดิ์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร : 0 3641 1524 , 0 3641 1661 โทรสาร : 0 3641 1523 จำนวน 104 ห้อง ราคา 140-300 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
2 ต้นไม้มงคล ต้นไม้มงคล
3 สมุนไพรบำรุงผิว สมุนไพรบำรุงผิว
4 ไข่เค็มดินสอพองพัน ปจว ไข่เค็มดินสอพองพัน ปจว

สินค้าโอทอป ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง ลพบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง ลพบุรี