ข้อมูลตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง ลพบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เริ่มแรกก่อนที่จะได้ชื่อว่า ตำบลคลองเกตุ มีชาวบ้านคนแก่คนเฒ่าที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เริ่มแรก กล่าวว่าบริเวณสองฝั่งลำคลองมีต้นเกตุขนาดใหญ่ เกิดขึ้นอยู่ริมฝั่งลำคลองทั้งสองเต็ม ไปหมด ชาวบ้านไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านว่าอะไร ต่อมาหลวงปู่บุญตาได้ทำการตั้งวัดขึ้น บริเวณใกล้ ๆ คลองซึ่งมีต้นเกตุขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดจึงตั้งชื่อวัดขึ้นใหม่ว่า " วัดคลองเกตุ " ชาวบ้านเลยเล็งเห็นว่าน่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านว่า คลองเกตุ ตามวัดและตามลักษณะของต้นเกตุที่เกิดขึ้นและมีอยู่มากมายในขณะนั้น เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันชุมชนตำบลคลองเกตุ ประกอบด้วยคนที่มีเชื้อสายและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน เช่น คนไทย ไทยพวน และลาว แบ่งการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน ประเพณีและพิธีกรรมที่ยังพอมีให้เห็น อยู่บ้าง เช่น
- พิธีแห่พระเวสสันดรเทศน์มหาชาติ
- พิธีขอขมาผู้สูงอายุ
- ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
- ประเพณีกำฟ้า
- ประเพณีสาร์ทไทย, สาร์ทลาว, สาร์ทพวน
ตำบลคลองเกตุ ห่างจากอำเภอโคกสำโรง 2 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 นาที ห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 37 กิโลเมตร

พื้นที่

ตำบลคลองเกตุ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก เฉียงใต้ของอำเภอโคกสำโรง ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง 4กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 - 15 นาที ห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 37 กิโลเมตร โดยมีเขตการกปกครอง รวม 10 หมู่บ้าน มีอาณาเขตดังนี้ตำบลคลองเกตุ เป็นพื้นที่ดอน มีแหล่งน้ำขนาดเล็ก 1-2 แห่ง การประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ต้องตามฤดูกาล

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
“ตำบลน่าอยู่ แหล่งศึกษาและเรียนรู้ สืบสานประเพณีท้องถิ่น
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการที่ดี”

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองห้วยยาง (น้ำสนามแจง) ถนนสุระนารายณ์ เหนือบ้านคลองเกตุ
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเชิงเขาไทร ด้านตะวันออก ที่บ้านหัวดง ต.คลองเกตุ
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้ามลำห้วยปลาหมอ ถนนสุระนารายณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาขาด (เทือกเขาวงพระจันทร์ด้านตะวันออกเฉียงใต้)

อาชีพ

1.เกษตรกร ทำนา ทำไร่ ทำสวน
2.ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
3.ธุรกิจส่วนตัว
4.รับจ้างทั่วไป
5.อื่น ๆ

สาธารณูปโภค

พื้นที่ประมาณ 42.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,806.25 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 24,221 ไร่ คิดเป็น 90.35 เปอร์เซ็นต์ สภาพพื้นที่ภายในตำบลคลองเกตุ มีลักษณะเป็นพื้นที่ดอน ซึ่งอาศัยน้ำฝนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีความ อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ในพื้นที่ตำบลคลองเกตุ มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีประชากรไฟฟ้าประมาณ 1,606 ครัวเรือน คิดโดยเฉลี่ยประมาณ 90.99 % จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

การเดินทาง

ตำบลคลองเกตุ ห่างจากอำเภอโคกสำโรง 4 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 - 15 นาที ห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 37 กิโลเมตร
การเข้าอบต.คลองเกตุ เดินทางโดยรถจักยานยนต์ - รถยนต์ ใช้ถนนคอนกรีต สายยงสวัสดิ์-คลองเกตุ ระยะทาง 4 กม. การคมนาคม ภายในเขตอำเภอ โดยรถโดยสารสองแถวประจำทาง คลองเกตุ – โคกสำโรง
หรือ รถมอเตอรฺไซด์รับจ้าง
- การคมนาคม ภายในเขตจังหวัดลพบุรี โดยรถโดยสารประจำทาง จำนวน 3 สาย คือ
สายลพบุรี - ลำนารายณ์, สายลพบุรี-ตาคลี, สายลพบุรี - หล่มสัก

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่อผ้าเจียระไนพลอย ข้าวสารโบราณวัตถุ

สถานที่

1.วัดคลองเกตุ หมู่ที่ 2 บ้านคลองเกตุ
2.วัดคลองมะนาว หมู่ที่ 3 บ้านคลองมะนาว
3.วัดโคกฐิน หมู่ที่ 3
4.วัดหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว
5.วัดหัวดง หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง
6.วัดห้วยรวก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยรวก
7.วัดเขารัง หมู่ที่ 6
8.วัดโคกสะอาด หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด
9.วัดเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน
10.วัดเขาแร่ หมู่ที่ 10 บ้านเขานมนาง
11.วัดเขานมนาง หมู่ที่ 10

สถานที่ท่องเที่ยว
1
2
3 วัดเขารัง หมู่ที่ 6 ต.คลองเกตุอ.โคกสำโรงจ.ลพบุรี เป็นแหล่งที่มีของเก่าแก่ เช่น กำไล หม้อ กระดูกมนุษย์โปราณ และของเก่า แก่อีกมากมาย
4
5
6 วัดคลองเกตุ(พิพิธภันฑ์หลวงปู่บุตตา)หมู่ที่2 บ้านคลองเกตุ
7
8
9

โรงแรม
1 โรงแรมสกายอินน์รีสอร์ท หมู่ที่ 9 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี มีห้องพัก จำนวน 30 ห้อง
2 โรงแรมแสวงสุข ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ร้านอาหาร
1 ครัวป้าเล็ก ตรงข้ามปั้ม pure อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อาหารถูก อร่อย สะอาด ปลอดภัย
2 ร้านนายฮ้อย ตรงข้ามปั้มบางจาก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อาหารถูก อร่อย สะอาด ปลอดภัย
3 ร้านอาหาร ส.เรือน หน้าโรงพยาบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อาหารอร่อย ราคาถูก สะอาด ปลอดภัย
4 ร้านเล้า ใกล้วงเวียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อาหารถูก อร่อย สะอาด ปลอดภัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวสารหอมมะมิบรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม

สินค้าโอทอป ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง ลพบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง ลพบุรี