ข้อมูลตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาแหลมแยกมาจากตำบลห้วยหิน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 เดิมมี 5 หมู่บ้าน โดยมีนายมะนม ดิษมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เป็นกำนันคนแรก และต่อมาได้แยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 3 หมู่บ้าน ปัจจุบันจึงมี 8 หมู่บ้าน ปี 2542 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2542

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมมีเนื้อที่ 64.62 ตร.กิโลเมตร หรือประมาณ 40,387 ไร่ พื้นที่ร้อยละ 30 เป็นที่ของทหาร พื้นที่ร้อยละ 50 เป็นของประชาาชนใช้ทำการเกษตรและอยู่อาศัย และร้อยละ 20 เป็นภูเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 867 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.65 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 47 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอตามถนนคชเสนีย์ไปบรรจบถนนทางหลวง หมายเลข 21 ถึงสี่แยกม่วงค่อมเลี้ยวขวา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรถึง อบต.เขาแหลม ระยะทางจากอำเภอ-อบต.เขาแหลม ประมาณ 27 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน,สุราแช่

สถานที่

อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน เป็นแหล่งอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ของกรมชลประทาน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารเก๋ปลาทอ 143/1 หมู่ที่ 4 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ขายอาหารประเภทปลาต่างๆ และอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สุราแช่ (สาโท ไวน์ผลไม้) สุราแช่ ประเภทสาโท ไวน์ผลไม้ (กระเจี๊ยบ)

สินค้าโอทอป ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี