ข้อมูลตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ ลพบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

มีพื้นที่ทั้งหมด 48 ตร.กม. มีจำนวน 5 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูงติดกับภูเขามีลำห้วยลำสนธิไหลผ่านพื้นที่เหมาะกับการทำไร่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่อ้อย เป็นอันดับ 1 ของตำบล การตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่ตามที่สูงในที่ไร่ของตัวเอง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาโสม , ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 770 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 770 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสายสุรนารายณ์ ช่วงโค้งจงโก-โรงพยาบาลลำสนธิ ข้ามทางรถไฟ ประมาณ 8 กม. ถึงที่ทำการ อบต.ซับสมบูรณ์ และอีกเส้นทางผ่านบ้านวังแสนดีบ้านศรีเมือง ระยะทางประมาณ 7.5 กม. เป็นถนนตัดใหม่ สะดวกแก่การคมนาคม

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.
2.สถานีอนามัย
3.โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม โรงเรียนบ้านเขาดินทอง โรงเรียนบ้านศรีเมือง
4.วัดศิลาอาจเจริญธรรม วัดซับสมบูรณ์ วัดเขาดินทอง วัดป่าไผ่พัฒนา วัดไทรงาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากกะลา ผลิตภัณฑ์จากกะลา

สินค้าโอทอป ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ ลพบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ ลพบุรี