ข้อมูลตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมขึ้นอยู่กับต.สนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ต่อมามีการจัดตั้งตำบลใหม่โดยรวมบางส่วนของ ต.สนามแจง บางส่วนของ ต.โพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี และ ต.งิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นตำบลใหม่ ให้ชื่อว่า "ตำบลหัวไผ่"

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื้อที่ 17.31 ตารางกิโลเมตร หรื อ10,819 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี และ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.มหาสอน , ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางมัญ , ต.โพกรวม อ.เมือง และ ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป
อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,056 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 775 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.91 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางหลักแยกจากถนนสายเอเชีย กิโลเมตรที่ 139 ฝั่งเหนือ เข้าไปตามถนนลาดยาง ระยะทาง 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ตะกร้าจักสานหวาย งอบใบลาน กระเป๋าสตางค์ผลิตจากผ้าไหม

สถานที่

1. วัดตะโหนด 2.วัดโพธิ์ชัย 3.วัดข่อย
4. วัดสามเกลียว 5. วัดธรรมสังเวช 6.บึงบางกระเจ็ด
7. สภาวัฒนธรรมตำบลหัวไผ่ 8.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 9.สถานีตำรวจชุมชน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดตะโหนด เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อขาว ซึ่งเป็นรูปปั้นปรางค์ประดิษฐ์ สูง 5 เมตร สร้างเมื่อปี 2418 เป็นที่เคารพของคนทั่วไป
2 วัดโพธิ์ชัย ภายในบริเวณวัดมีลำน้ำโพธิ์ชัยผ่านกลางวัด มีต้นไม้ใหญ่เรียงรายรอบลำน้ำ เป็นที่ร่มรื่น ประชาชนนิยมใช้เป็นสถานที่พักผ่อน
3 บึงบางกระเจ็ด เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก เนื้อที่ 50 ไร่ รายล้อมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาหลายชนิด

โรงแรม
1 สิงห์บุรี พาเลส ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง ฯ (เขตเทศบาล) โทร.036-520904 เตียงเดี่ยว ห้องละ 642 บาท ต่อ คืน เตียงคู่ ห้องละ 800 บาท ต่อ คืน มีห้องอาหาร ห้องประชุมขนาดใหญ่ความจุไม่เกิน 300 คน ขนาดกลาง 40 คน และขนาดเล็ก 15 - 20 คน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าหวาย-ตะกร้าหวาย กระเป๋าหวาย-ตะกร้าหวาย
2 จักสานหวาย จักสานหวาย

สินค้าโอทอป ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง สิงห์บุรี