ข้อมูลตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไม้ดัด โบราณตั้งชื่อตามธรรมชาติ เนื่องจากมีไม้ชนิดหนึ่งที่ลำต้นโค้งคดงอ ดัดเป็นรูปต่าง ๆ ปัจจุบันต้นไม้เหล่านี้ได้หมดไปจากตำบลแล้ว ปัจจุบันมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน เป็นตำบลใหญ่ที่สุดของอำเภอบางระจัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ค้าขาย รับจ้าง มีตลาดสดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 การคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางไปได้โดยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สรรคบุรี-ชัยนาท

พื้นที่

ตำบลไม้ดัดอยู่ติดแม่น้ำน้อย แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีจำนวน5 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เป็นหลักเนื่องจากมีระบบชลประทานหลายแห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านจ่า , ต.สระแจง , ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพรอง รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,350 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.54 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ไปตามทางหลวงหมายเลข 3030 ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 12 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมในตำบลมีความสะดวก เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากที่ว่าการอำเภอบางระจันมากนัก และพื้นที่บางส่วนของตำบลอยู่ในเขตเทศบาลด้วย เราสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังตำบลไม้ดัดได้โดยรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สรรคบุรี-ชัยนาท

ผลิตภัณฑ์

ที่นอน, ขนมสาลี่

สถานที่

1.พระยืนวัดจุกคลี
2.รูปปั้นไหสี่หู สัญญลักษณ์ของอำเภอบางระจัน
3.โรงงานน้ำตาลจังหวัดสิงห์บุรี
4.ตลาดสด(หมู่ที่8)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระยืนปางห้ามญาติ วัดจุกคลี เป็นพระยืนปางห้ามญาติ ขนาดสูง 30 เมตร ทาสีทอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตำบล และ สถานที่สักการะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี

ร้านอาหาร
1 ครัวตลาดโพธิ์ ม.6 ต.ไม้ดัด ใกล้โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี ข้างทางเข้าวัด อาหารตามสั่ง
2 ครัวบางระจัน ถนนสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี เลยแยกบางระจันไปอีกประมาณ 1 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมสาลี่ ขนมสาลี่
2 ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะกุหลาบ
3 ถ่านดูดกลิ่น ถ่านดูดกลิ่น
4 น้ำส้มควันไม้ น้ำส้มควันไม้
5 ผลไม้ปลอดสารพิษ ผลไม้ปลอดสารพิษ
6 ฝูกนอน หมอนหนุน หมอนข้าง ที่นอนยัดนุ่น ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบ เช่น นุ่น ผ้า ใช้สำหรับนอนโดยเข้ากับเตียง หรือจะใช้รองนอนโดยไม่เข้ากับเตียงก็ได้
7 ภาพวาด Digital Painting พระพุทธปาฏิหาริย์ ภาพวาด Digital Painting พระพุทธปาฏิหาริย์

สินค้าโอทอป ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี