ข้อมูลตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ที่มาของชื่อตำบลโพชนไก่ไม่ทราบแน่ชัด จากการบอกเล่าต่อกันมาว่าพื้นที่ตำบลนี้มีลานโพธิ์ที่ใช้เป็นที่ชนไก่ของชาวบ้าน และเรียกกันต่อๆกันมาว่า"โพชนไก่" จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำเหมาะแก่การทำนาตลอดปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เชิงกลัด องบางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน
- มีระบบประปาชุมชุมชนให้บริการ แต่มีบางส่วนที่ไปไม่ถึง
- มีโทรศัพท์ในชุมชนครบทุกหมู่บ้าน ยกเว้นหมู่ที่ 11

การเดินทาง

เดินทางโดยทางรถยนต์จากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีไปตามถนนหมายเลข 3032 ระยะทาง 10 กิโลเมตรจะถึงที่ว่าการอำเภอบางระจัน แยกจากที่ว่าการอำเภอบางระจันไปตามถนนบางระจัน-ชัณสูตรอีก 5 กิโลเมตร

สถานที่

1.วัดหลังสระ
2.วัดน้ำผึ้ง
3.วัดชัณสูตร
4.วัดช่องลม
4.วัดสังขรณ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เต้าเจี้ยว อาหารที่ได้จากการแปรรูปถั่วเหลือง

สินค้าโอทอป ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี