ข้อมูลตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน ต่อมาแยกออกมาเป็นตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน เมื่อ พ.ศ.2510 ชื่อว่า"บ้านจ่า"นั้นมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆกันมาว่าเดิมสภาพบริเวณนั้นเป็นป่ารกร้าง มีหัวหน้าหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน เป็นคนกว้างขวาง มีอำนาจชาวบ้านรักใคร่ เป็นที่เกรงกลังของโจรผู้ร้าย ชาวบ้านจึงแต่งตั้งให้เป็น"จ่าบ้าน"เพื่อเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน หากมีเรื่องเดือดร้อนจะไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาหารือจากหัวหน้าหมู่บ้านผู้นี้ หากจะเดินทางไปหามักพูดติดปากว่าจะไปที่บ้านจ่า ต่อมาจึงเอาคำพูดนี้มาตั้งชื่อเป็น"บ้านจ่า" และเป็นตำบลบ้านจ่าในปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางระจัน ไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงหมายเลข 3030 ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี 14 กิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สระแจง อ.บางระจัน และ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ผลิตชาใบหม่อน ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

สิ่งสาธาณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวก ดังนี้
-ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน
-มีระบบประปาหมู่บ้าน ให้บริการครบทุกหมู่บ้าน
-มีโทรศัพท์ให้บริการแก่ราษฎร 3 หมู่บ้าน ยังขาดอีก 5 หมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางไปจากกรุงเทพมหานครทางสายเอเซีย (ทางหลวงหมายเลข 32) แยกเข้าจังหวัดสิงห์บุรีที่หลักกิโลเมตรที่ 139
ตำบลบ้านจ่าห่างจากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 14 ก.ม. และห่างจากที่ว่าการอำเภอบางระจัน 5 ก.ม. เส้นทางคมนาคมเข้าสู่ตำบลเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย คือถนนสายบางระจัน - บ้านจ่า - หนองลี - สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 3030)

ผลิตภัณฑ์

ชาใบหม่อน

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.บ้านจ่า (ม.6)
2.สถานีอนามัยตำบลบ้านจ่า
3.วัดบ้านจ่า
4.โรงเรียนวัดบ้านจ่า
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายนาหนองโขลง(ม.8)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หนองหัวลิง หนองน้ำสาธารณะ เป็นที่อาศัยของปลานานาชนิด มีความร่มรื่นป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชน
2 บึงห้วงขนาน หนองน้ำสาธารณะ เป็นที่อาศัยของปลานานาชนิด มีความร่มรื่นป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชน และตำบลข้างเคียง

ร้านอาหาร
1 ร้านน้องหญิง 56/2 ม.6 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน โทร.036-591332 อาหารตามสั่ง ราคาประหยัด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชาใบหม่อนพิกุลทอง เครื่องดื่มที่ได้จากการแปรรูปพืชผักสมุนไพรจำหน่ายทั้งส่งและปลีก ได้รับการประเมินให้เป็นสินค้า 3 ดาว ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion:OPC)ระดับจังหวัด
2 เครื่องดื่มสมุนไพรใบหม่อน เครื่องดื่มสมุนไพรใบหม่อน

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี