ข้อมูลตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสระแจง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่1 บ้านทุ่งว้า หมู่ที่2 บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่3 บ้านคูเมือง หมู่ที่4 บ้านคลองโพธิ์ตะโกน หมู่ที่5 บ้านคีม หมู่ที่6 บ้านหุบพรหม

พื้นที่

ตำบลสระแจง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากอำเภอบางระจัน ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3030 ประมาณ15 ก.ม. อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรี29 ก.ม. แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เชิงกลัด , ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,169 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 9 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางจากที่ว่าการอำเภอบางระจันเข้าสู่ต.สระแจงเป็นถนนลาดยางส่วนหนึ่งทางหลวงหมายเลข3030 (สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี) ที่เรียกว่าถนนสายบางระจัน-บ้านจ่า-หนองลี-สระแจง ใช้เวลาเดินทางจากตัวจังหวัดโดยรถยนต์ประมาณ 30 นาที หรือจากที่ว่าการอำเภอบางระจัน 20 นาที

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต.สระแจง(ม.4)
2. สถานีอนามัยสระแจง(ม.4)
3. วัดสระแจงเจริญเกตุ(ม.1)
4. วัดธรรมเจดีย์(ม.2)
5.วัดสามัคคีธรรม(ม.3)
6.วัดคีมราษฎร์ฯ(ม.5)
7.ร.ร.บ้านทุ่งว้า(ม1)
8.ร.ร.วัดธรรมเจดีย์(ม.2)
9.ร.ร.วัดสามัคคีธรรม(ม.3)
10.ร.ร.วัดคีมราษฎร์(ม.5)
11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง

ร้านอาหาร
1 สตรีรัตน์ 56/2 หมู่ที่ 6 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทร.03 จำหน่ายอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เสื่อปูนั่งนอน กล่องใส่กระดาษชำระ กล่องใส่ดินสอ กระเป๋าที่ผลิตจากเสื่อกก ด้วยฝีมือของคนในชุมชน

สินค้าโอทอป ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี