ข้อมูลตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพทะเล อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอค่ายบางระจัน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนมะสัง หมู่ 2 บ้านหนองรี หมู่ 3 บ้านคลองระมาน หมู่ 4 บ้านดอนมะขาม หมู่ 5 บ้านโพทะเล หมู่ 6 บ้านกลับ หมู่ 7 บ้านดอนโตนด หมู่ 8 บ้านท่าลอบ

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งธรรมชาติ ตั้งแต่หมู่ที่5ไปถึงหมู่ที่4 พื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก รับราชการ ทำนา ทำไร่อ้อย เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,071 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 120 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลโพทะเลสามารถเดินทางได้หลายทางเนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใหญ่ มีเส้นทางคมนาคมสะดวก ถ้าเดินทางจากจังหวัดสิงห์บุรีต้องใช้เส้นทางหมายเลข3032(สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี)หรือ3033(สิงห์บุรี-บางระจัน-สุพรรณบุรี)

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว,กล้วยแปรรูป

สถานที่

1. วัดคลองระมาน
2. วัดดอนตะโหนด
3. วัดบ้านกลับ
4. วัดโพธิ์ทะเลใต้
5. วัดราษฎร์บำรุง
6. วัดหนองรี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยแปรรูป กล้วยแปรรูป
2 ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว ผลิตภัณฑ์เป่าแก้วเป็นร่างต่าง ๆ ตามที่ผู้ซื้อต้องการ เช่น รูปสัตว์ รูปอนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน ฯลฯ
3 ไม้กวาด ไม้กวาด

สินค้าโอทอป ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี