ข้อมูลตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ของตำบลท่าข้ามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย วิถีชีวิตของชุมชนมีผูกพันกับแม่น้ำมาช้านาน การสัญจรส่วนใหญ่อาศัยเรือเป็นพาหนะ บริเวณที่ตั้งตำบลท่าข้ามเป็นตลาดและชุมชนใหญ่ มีท่าเรือข้ามฟากหลายแห่ง จึงตั้งชื่อว่า"ท่าข้าม"

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านยาวตลอดแนวเหนือใต้ ดินเหมาะสำหรับการเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,088 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,088 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดสิงห์บุรีไปตำบลท่าข้ามใช้ทางหลวงหมายเลข 3032 เส้นทางสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 8 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีโดยรถประจำทาง

ผลิตภัณฑ์

ปลาส้มฟัก,เต้าเจี้ยวถั่วเหลือง,ไข่เค็ม

สถานที่

1.วัดกลางท่าข้าม
2.วัดเจดีย์กลางทุ่ง
3.หนองลาด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดกลางท่าข้าม วัดกลางท่าข้ามตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย เป็นวัดที่มีประวัติมากมาย เป็นที่เก็บรักษาเรือมาดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานแก่หลวงพ่อเพื่อนและเมื่อปี พ.ศ.2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จประพาสจังหวัดสิงห์บุรี และประทับเรือมาดฯจำปาทองทอดพระเนตรวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำน้อย จากวัดกลางท่าข้ามถึงวัดพิกุลทอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาส้มฟัก อาหารที่ได้จากการแปรรูปปลาในแหล่งน้ำ มาเป็นอาหารพื้นบ้านปลาส้มฟัก
2 มังกรคู่ ทอง (ติดไฟ) มังกรคู่ ทอง (ติดไฟ)
3 เต้าเจี้ยวถั่วเหลือง เต้าเจี้ยวถั่วเหลือง
4 เสื้อคอกระเช้า เสื้อคอกระเช้า
5 ไข่เค็มกลิ่นใบเตย ไข่เค็มกลิ่นใบเตย

สินค้าโอทอป ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี