ข้อมูลตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน แยกมาจาก ตำบลโคกพร้าว(อ.บางระจัน)ประมาณ พ.ศ.2474 มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คู่กันมากับค่ายบางระจันครั้งสงครามกับพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีลำน้ำใหญ่ ที่กว้างยาว ริมน้ำมีป่าดงทึบ เหมาะแก่การหลบภัยข้าศึกและใช้เป็นที่ซุ่มเข้าตีข้าศึก ทำให้พม่าพ่ายแพ้ไปหลายครั้ง

พื้นที่

แต่เดิม"คลองบางระจัน" เป็นลำน้ำยาว ไหลมาบรรจบ(คำโบราณเรียกมา"สบ") กับคลองวังกระจับ ทำให้บริเวณนั้นมีกรวด ทราย มาทับถมกันเป็นสันดอนทรายขึ้นมา คำเรียกสันดอนทรายของชาวบ้านในสมัยก่อน คือ "คอทราย" เมื่อแยกออกจากตำบลโคกพร้าว จึงตั้งชื่อตำบลตามภูมิประเทศและคำเรียกของชาวบ้านว่า "ตำบลคอทราย" จนถึงทุกวันนี้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านจ่า , ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพรอง รับจ้าง
รายได้เฉลี่ยของประชาชนทั้งตำบล 20,023 บาท/คน/ปี

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 539 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 34 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

จักสานหวาย

สถานที่

1.วัดวังกะจับ
2.วัดตะโกรวม
3.องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
4.สถานีอนามัยคอทราย
5.ที่ทำการเครือข่ายวีรชนคนคอทราย
6.โรงสีชุมชนตำบลคอทราย
7.ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วังกะจับ บริเวณดังกล่าวเป็นหนองน้ำ ในหมู่บ้าน เป็นหนองบัว และ บึงกะจับ อยู่ในพื้นที่วัดวังกะจับ ใกล้สถานีอนามัยคอทราย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์สานจากหวาย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆเช่น ตะกร้า กระเป๋า สานจากหวาย บุผ้า เพื่อความสวยงามและปราณีต
2 เทียนหอม เทียนหอม

สินค้าโอทอป ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี