ข้อมูลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2469 มีชาวไทยพวนกลุ่มหนึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณตำบลบางน้ำเชี่ยว โดยมีชื่อแต่เดิมว่า"บ้านทราย"หรือ"บ้านพวน" เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ฤดูน้ำหลากกระแสน้ำที่พัดพามาจากทางเหนือ เมื่อมาถึงบริเวณบ้านทรายหรือบ้านพวนมักจะมีความรุนแรงทำลายกัดเซาะตลิ่งพังทะลายทุก ๆ ปี จึงเรียกชื่อตามลักษณะดังกล่าวว่า "บ้านบางน้ำเชี่ยว" ต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน การปกครองเป็นเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีนายณรงค์ ชูเนตร เป็นนายกเทศมนตรี

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศไทยค่อนไปทางเหนือ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน มีคลองส่งน้ำชลประทานผ่านพื้นที่เกษตรกรรมตั้งแต่เหนือจรดใต้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว มีการประปาของเทศบาลฯ และประปาหมู่บ้านให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 6 หมู่บ้าน มีการบริการไฟฟ้าซึ่งอยู่ในความควบคุมของการไฟฟ้าย่อยอำเภอพรหมบุรี ครอบคลุมทั้งพื้นที่ มีระบบโทรศัพท์ใช้ทั่วถึงทั้งตำบล

การเดินทาง

เดินทางจากกรุงเทพฯโดยทางหลวงหมายเลข32 (สายเอเชีย) ระยะทางประมาณ 126 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย ตำบลบางน้ำเชี่ยวก็คือที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี และสถานที่ราชการระดับอำเภอทุกส่วนราชการ

ผลิตภัณฑ์

ปลาส้มฟัก

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
2.สถานีตำรวจภูธร อ.พรหมบุรี
3.สำนักงานการประถมศึกษา อ.พรหมบุรี
4.สำนักงานการไฟฟ้า อ.พรหมบุรี
5.สำนักงานสหกรณ์การเกษตร อ.พรหมบุรี
6.วัดกุฎีทอง
7.วัดอุตมะพิชัย
8.วัดโภคาภิวัฒน์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดกุฎีทอง วัดพัฒนาตัวอย่าง เป็นสถานที่วิปัสสนา และเป็นศูนย์วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี มีรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่มีผู้คนมาสักการะไม่ขาดสาย
2

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาส้มฟัก ใช้รับประทานเป็นอาหาร

สินค้าโอทอป ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี