ข้อมูลตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพประจักษ์ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลถอนสมอ ต่อมามีประชาชนอพยพมาปลูกสร้างบ้านเรือนมากขึ้น ในบริเวณนั้นมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ผู้คนให้ความเคารพกราบไหว้กันมากมาย คนทั่วไปเรียกชุมชนนี้ว่าโพธิ์ประจักษ์ ปัจจุบันต้นโพธิ์นี้อยู่ที่หมู่บ้านเสาธงหิน และมีการแยกหมู่บ้านออกมาตั้งเป็นตำบล ชื่อว่า โพประจักษ์

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน(ม.1,ม.5) มีคลองชลประทาน 3 สาย มีแหล่งน้ำสำคัญในตำบลคือบึงกระดีแดงซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเป็นสระเก็บน้ำและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แห่ง ที่ ม. 2 และ4

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ม.1 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ม.2,3 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำน้อย
ทิศตะวันตก ติดกับ ม.1,2 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 926 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.89 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 473 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลโพประจักษ์ มีเส้นทางหลัก 3 เส้นทาง คือ
1. เส้นทางสิงห์บุรี - ท่าข้าม -- ท่าช้าง -อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 3454 (รถโดยสารปรับอากาศหมายเลข 8 สายกรุงเทพ-สรรคบุรี-ชัยนาท)เข้าสู่ตำบลที่ ม.3 บ้าน.เสาธงหิน
2.เส้นทางสาย อ.ท่าช้าง - อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เข้าสู่ตำบลที่ ม.1 บ้านเสาธงหิน
3. เส้นทางสายบ้านละเมาะยุบ-วัดยายสร้อย จากแยกถนนสาย สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี เข้าสู่ตำบลที่ ม.2 บ้านไร่

ผลิตภัณฑ์

ตะกร้าหวาย, ไข่เค็ม, เจลเทียนสมุนไพร

สถานที่

1.วัดโสภา
2. วัดเสาธงหิน
3.วัดจำปาทอง
4.ที่ทำการ อบต.โพประจักษ์
5.บึงกระดีแดง-บ้านไร่ ม.2,4
6. โรงพยาบาลท่าช้าง
7. โรงเรียนวัดโสภา(ม.2)
8. โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน (ม.1)
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพประจักษ์ (ม.4)
10.วิทยาลัยเทคสิงห์บุรี(วิทยาลัยการอาชีพ)
11.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลโพประจักษ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึงกระดีแดง อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 และ 4 เป็นบึงที่ชาวบ้านข่วยกันพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำเพิ่อการประมงและการเกษตร อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแหล่งน้ำขนาดเล็กปี 2537 และตำบลเขียวขจีดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2544 มีทั้งหมด 5 บึง เนื้อที่ 60 ไร่
2 วัดโสภา อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 ใกล้กับที่ทำการ อบต.โพประจักษ์ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาประมาณ 100 ปี มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนจนได้รับรางวัลดีเด่นจากกรมป่าไม้ ภายในบริเวณวัดมีสวนผลไม้และสวนป่าชื่อว่า"ป่าสีลวรรณ"ที่ร่มรื่นสะอาดตา เจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลโพประจักษ์ เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนเป็นอย่างมาก
3 ต้นโพธิ์ใหญ่วัดเสาธงหิน อยู่ในเขตหมู่ที่1 เดินทางจากที่ว่าการอำเภอท่าช้าง มาตามทางหลวงหมายเลข 3454 ไปทางจังหวัดสิงห์บุรี 5 กิโลเมตร เป็นสถานที่เก่าแก่ สมัยที่หลวงพ่อแพวัดพิกุลทอง ยังมีชีวิตอยู่จะมาพักผ่อนที่วัดเสาธงหินเป็นประจำที่วัดมีต้นโพธิ์ใหญ่ 2 ต้นที่เป็นตำนานของตำบลโพประจักษ์สืบกันมา
4 วัดจำปาทอง อยู่ในเขตหมู่ที่5 เดินทางจากที่ว่าการอำเภอท่าช้างมาทางจังหวัดสิงห์บุรีตามทางหลวงหมายเลข 3454 ประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ เป็นวัดที่พัฒนาในด้านความเป็นระเบียบ มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสิงห์บุรี วัดจำปาทองเป็นที่เก็บรักษาเรือมาดจำปาทองที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงประทับเรือพระที่นั่งดังกล่าวท่องแม่น้ำน้อย เมื่อ 8 มิถุนายน 2543
5 ดงยางเสาธงหิน ดงยางเสาธงหิน เดิมเป็นหมู่บ้านดงโพระบูร หมู่ 1 บริเวณนี้มีวัดร้างชื่อวัดมะปรางหวาน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2 มีต้นยางนาขนาดใหญ่ที่ได้รับการอนุรักษ์จากกรมป่าไม้จำนวนไม่น้อยกว่า 240 ต้น

ร้านอาหาร
1 ครัวผู้ใหญ่พรชัย 179/5 ม.4 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ริมเส้นท อาหารตามสั่ง อาหารอีสาน
2 ร้านอาหารครูวินัย 123 ม.2 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี หน้าวัดโสภา อาหารตามสั่ง และ อาหารอิสาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะกร้า/จักสานหวาย ตะกร้า/กระเช้าหวายสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ ตกแต่งให้สวยงาม เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ
2 ตุ๊กตาศิลปผ้าไทย ตุ๊กตาศิลปผ้าไทย
3 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
4 เครื่องหอมสมุนไพร เครื่องหอมสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง สิงห์บุรี