ข้อมูลตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สันนิษฐานว่า เมื่อปีประมาณ 200 ปีก่อน มีชาวบ้านที่อพยพมาจากบางระจัน มาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านมีวิหารที่ฉาบด้วยปูนสีขาวเลยเรียกว่า บ้านวิหารขาว ต่อมายกฐานะเป็นตำบล คือ ตำบลวิหารขาว แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่ ทุกหมู่บ้านมีชื่อว่า"บ้านวิหารขาว"

พื้นที่

ที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อยู่บนเส้นทางถนนสายสิงห์บุรี - พิกุลทอง ต.วิหารขาว ห่างจากอำเภอท่าช้างประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ 13 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะในการเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.พิกุลทอง(เทศบาลถอนสมอ) อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น การทำนา เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร หัตถกรรม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 452 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 350 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางมาต.วิหารขาว โดยเส้นทางถนนสายสิงห์บุรี - พิกุลทอง จากตัวจังหวัดมาประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมง มีรถประจำทางสายสิงห์บุรี - กระทุ่มโพรง

ผลิตภัณฑ์

กุนเชียง,ปลาช่อนแดดเดียว

สถานที่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว
2.หนองลาด
3.วัดวิหารขาว
4.โรงเรียนวัดวิหารขาว
5.สถานีอนามัยต.วิหารขาว
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวิหารขาว
7. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
8. ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ(ศรช.)ตำบลวิหารขาว
9. ศูนย์เด็กวัยเตาะแตะ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หนองลาด หนองลาดเป็นหนองน้ำธรรมชาติ มีบรรยากาศร่มรื่นมีความสวยงามด้วยร่มไม้ใหญ่ มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดนิยมเข้าไปที่องเที่ยว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทองม้วนสมุนไพร ทองม้วนสมุนไพร
2 อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์กุนเชียง ทำมาจากหมู ปลา บรรจุซีนสูญญกาศ รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย และได้รับมาตรฐานจาก อย.

สินค้าโอทอป ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง สิงห์บุรี