ข้อมูลตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

"ห้วยชัน" เป็นชื่อที่มาจากการตั้งชื่อตามพื้นที่ในสมัยโบราณ ซึ่งสภาพเดิมเป็นลำราง ลำห้วยสูงชัน ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าห้วยชัน
จากเดิมนั้นตำบลห้วยชันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท แต่ภายหลังราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการติดต่อราชการจึงได้ให้ตำบลห้วยชันขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่อยู่ใกล้และราษฎรสะดวกมากกว่า

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำสำคัญไหลผ่านคือ"ลำการ้อง" เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,209 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เดินทางจากกรุงเทพฯตามถนนสายเอเชีย โดยใช้เส้นทางกรุงเทพ-นครสวรรค์(ทางหลวงหมายเลข 32) เลี้ยวซ้ายที่แยกเข้าอำเภออินทร์บุรี ผ่านตลาดสิงห์บุรี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานอินทร์บุรีประมาณ 200 เมตรเป็นแยกสัญญานไฟจราจร ให้เดินทางตรงไป จะเห็นป้ายบอกสถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันอย่างชัดเจนตลอดทาง

ผลิตภัณฑ์

ตะกร้าจักสานพลาสติก/ดอกไม้หอม

สถานที่

1.เมืองโบราณบ้านคูเมือง
2.วัดการ้อง
3.วัดปากแรด
4.วัดหนองสุ่ม
5. อบต.ห้วยชัน
6.สถานีอนามัยการ้อง
7.สถานีอนามัยหนองสุ่ม
8.ลำหลักช้าง
9.สวนรุกขชาติบ้านคูเมือง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เมืองโบราณบ้านคูเมือง เป็นร่องรอยเมืองโบราณ สมัยทราวดี(พุทธศตวรรษที่ 11-18) มีพื้นที่ประมาณ500ไร่ มีคูน้ำเป็นคูเมืองล้อมรอบ ปัจจุบันยังมีสภาพคูน้ำอย่างชัดเจน กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน มีการบำรุงรักษาให้คงสภาพภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีตลอดมา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี 10 ก.ม.
2 สวนรุกขชาติบ้านคูเมือง สถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้ของกรมป่าไม้ ห่างจากที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี 10 ก.ม.
3
4
5 วัดหนองสุ่มหรือวัดหลวงพ่อจวน วัดหลวงพ่อจวนอยู่ไม่ไกลจากสวนรุกขชาติบ้านคูเมืองนักประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม เคยเป็นที่พำนักของหลวงพ่อจวนพระเกจิชื่อดังของจังหวัดสิงห์บุรี
6
7
8

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าจักสานจากพลาสติก กระเป๋าจักสานจากพลาสติก
2 จักสานจากพลาสติก เครื่องใช้ในครัวเรือนจากเส้นพลาสติก
3 จักสานพลาสติก จักสานพลาสติก
4 ช้างทองกระแช่ไทย ช้างทองกระแช่ไทย

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี