ข้อมูลตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลชีน้ำร้าย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออินทร์บุรี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางโฉมศรี หมู่ 2 บ้านหัวแหลม หมู่ 3 บ้านวัดราษฎร์ หมู่ 4 บ้านบางปูน หมู่ 5 บ้านสวนมะปราง หมู่ 6 บ้านระนาม หมู่ 7 บ้านห้วงใหญ่ หมู่ 8 บ้านดอนยอ

พื้นที่

ตำบลชี้น้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่เหนือสุดของอำเภอด้านทิศตะวันตก อยู่ห่างจากอำเภอ 11 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 34.6 ตร.กม. หรือประมาณ 21,099 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 18,220ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา , ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม กลุ่มจักรสาน กลุ่มทำน้ำพริกแกง กลุ่มสานรังงอบ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 912 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 248 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.10 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ใช้เส้นทางสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ) แล้วเลี้ยวเข้าตำบลด้วยถนนเลียบคลองบางปูน
2. ใช้สายเลียบคลองมหาราช ซึ่งอยู่ระหว่างปแม่น้ำเจ้าพระยา กับถ.สายเอเซีย
3.เส้นทางสายสิงห์บุรี - ชัยนาท โดยใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อ.อินทร์บุรี

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริก และผลิตภัณฑ์จักสาน เช่น ตะกร้า, กระชอน ฯลฯ

สถานที่

1. วัดบางปูน
2.วัดราษฎรศรัทธาทำ
3.วัดระนาม
4.วัดบางโฉมศรี
5.สถานีอนามัยบางปูน
6.สถานีอนามัยบางโฉมศรี
7.สถานีตำรวจ (ย่อย) 1 แห่ง
8.ศูนย์ประสานงาน อปพร. 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าเชือกมัดฟาง กระเป๋าเชือกมัดฟาง
2 น้ำพริกแกงชนิดต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติภายในท้องที่เป็นส่วนใหญ่และใช้เครื่องจักรมาช่วยในการบดพริก
3 น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกแกงเผ็ด
4 ผลิตภัณฑ์จักสานจากบ้านสวนมะปราง
5 วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม
6 ศิลปเปเปอร์มาเช่ ศิลปเปเปอร์มาเช่
7 หัตถกรรมจักสาน หัตถกรรมจักสาน
8 หัตถกรรมจักสานบ้านระนาม ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานบ้านระนาม เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ที่สานจากหวาย ไม้ไผ่ ก้านลาน มีความคงทนแข็งแรง
9 เครื่องจักสาน เครื่องจักสาน
10 ไวน์กระชายดำ ไวน์กระชายดำ

สินค้าโอทอป ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี