ข้อมูลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่ออดีตขึ้นตรงต่อตำบลบ่อแร่ ต่อมาได้แยกมาจัดตั้งเป็นตำบลหนองขุ่น กำนันคนแรกคือ นายบุญ ศรีเมือง คนที่ 2 คือ นายชั้น มีโพธิ์ และนายเจษฎษยุทธ บุญมี เป็นกำนันคนปัจจุบัน ที่ได้ชื่อตำบลหนองขุ่นนั้นเดิมในหมู่บ้านมีหนองน้ำขนาดใหญ่และในหมู่บ้านตำบลได้มีการเลี้ยงโค-กระบือกันมาก ได้ลงมาในหนองน้ำไม่ได้ขาด ทำให้น้ำขุ่นตลอดเวลา จึงได้ชื่อว่าตำบลหนองขุ่นมาทุกวันนี้

พื้นที่

สภาพดินร่วนปนทราย เก็บน้ำไว้ไม่ได้นาน ทำให้เกิดความแห้งแล้ง ทำให้ทำนาได้เพียงปีละครั้ง ราษฎรส่วนใหญ่ต้องไปหางานทำนอกหมู่บ้านและต่างจังหวัด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.หนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ อบต.วังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.มะขามเฒ่า, อบต.หนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.กุดจอ กิ่งอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 945 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 464 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.97 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนสายวัดสิงห์-หนองมะโมง เป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ประมาณ 5 กิโลเมตร และระยะทางจากจังหวัดถึงหมู่บ้านประมาณ 28 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

พริกแกงเผ็ด,ข้าวกล้องหอมปทุมปลอดสารเคมี

สถานที่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น
2. วัดศรีชัยวัฒนาราม
3. สถานีอนามัยตำบลหนองขุ่น
4. โรงเรียนหนองขุ่นมิตรภาพ
5. วัดท่านจั่น
6. วัดหนองแก
7.โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องอินทรีย์
2 พริกแกงเผ็ด พริกแกงสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท