ข้อมูลตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี ชัยนาท

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเที่ยงแท้ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่นายโต ขุนเที่ยงแท้ประฑิต ซึ่งเป็นกำนันตำบลเที่ยงแท้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสรรคบุรี ตำบลเที่ยงแท้มี 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลเที่ยงแท้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ติดคลองชลประทานและแม่น้ำน้อย มีพื้นที่ทั้งหมด 22,222 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 15,916 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,581 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 474 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลเที่ยงแท้ เริ่มจากตัวจังหวัดชัยนาทเดินทางโดยรถยนต์ตามถนนสายชัยนาท-สุพรรณบุรี จนถึงอำเภอสรรคบุรีประมาณ 17 กม. เดินทางต่อตามถนนสายสี่แยกห้วยกรดไปทางตำบลโพงาม จะผ่าน ม.5,6,7,8,9,10 อีกเส้นทางหนึ่งจากจังหวัดชัยนาทมาทางแยกสายบรมธาตุ-สรรคบุรี

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร/ข้าวสารปลอดสารพิษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี ชัยนาท