ข้อมูลตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี ชัยนาท

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยกรด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสรรคบุรี ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าข้าม หมู่ 2 บ้านท่าวัว หมู่ 3 บ้านท่าช้าง หมู่ 4 บ้านคลองรี หมู่ 5 บ้านท่าสะเดา หมู่ 6 บ้านบางไก่เถื่อน หมู่ 7 บ้านคลองมะขวาด หมู่ 8 บ้านท่ากร่าง หมู่ 9 บ้านบางยายอ้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ม.8 อบต.ชัยนาท อ.เมือง, ม.6 อบต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ม.3,5,6 อบต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ ม.4,5,6,7 อบต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ ม.4,5 อบต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 345 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากผักตบชวา,อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

สถานที่

1. วัดกลาง
2. วัดเกาะ
3. วัดคลองงิ้ว
4. วัดโคกโตนด
5. วัดจันทนาราม
6. วัดดอนโพธิ์ศรี
7. วัดบำเพ็ญบุญ
8. วัดมาติการาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานจากผักตบชวา (กระเช้าสีดา, กระเป๋า ฯลฯ) กลุ่มจักสานจากผักตบชวาบ้านคลองรี ได้ทำผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งมีความสวยงาม คงทน แข็งแรง ไม่ขึ้นรา ไว้สำหรับใส่ของต่าง ๆ มีให้เลือกหลายขนาด หลายแบบ เช่น กระเช้าสีดา, กระเป๋า ฯลฯ
2 อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี ชัยนาท

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี ชัยนาท