ข้อมูลตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี ชัยนาท

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยกรดพัฒนาแต่เดิมเป็นตำบลห้วยกรด แยกตำบลเมื่อปี 2537 เป็นตำบลห้วยกรดพัฒนา จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยมีนายแหยม อ่วมจุกเป็นกำนันคนแรกของตำบลห้วยกรดพัฒนา

พื้นที่

ตำบลห้วยกรดพัฒนามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 15,094 ไร่ หรือ 20 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตชลประทานบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.โพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.เที่ยงแท้, อบต.โพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม การทำน้ำตาลโตนด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,148 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนทางหลวงแผ่นดินจากที่ว่าการอำเภอถึงตำบลห้วยกรด ประมาณ 5 กิโลเมตร แยกจากตำบลห้วยกรดเข้าตำบลห้วยกรดพัฒนาด้วยถนนภายในหมู่บ้าน (ถนนลาดยาง) ประมาณ 5 กิโลเมตร จำนวน 2 เส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

น้ำตาลโตนด

สถานที่

1. วัด 3 แห่ง
2. โรงเรียน 3 แห่ง
3. สถานอนามัย 1 แห่ง
4. โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง
5. ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำตาลโตนด น้ำตาลโตนด

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี ชัยนาท

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี ชัยนาท