ข้อมูลตำบลหันคา อำเภอหันคา ชัยนาท

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหันคา ตามตำนานเล่ากันว่า สมัยหนึ่งมีเรือสุวรรณหงส์ทำด้วยไม้ตะเคียนทองทั้งต้นมาล่มลง มีลักษณะ "หันและคา" อยู่ในลำแม่น้ำท่าจีนตรงบริเวณบ้านท่าบ้านหลวง ทิศใต้ที่ว่าการอำเภอหันคา ในปัจจุบันสถานที่ตรงนั้นเป็นที่ตั้งหมู่ที่ 10 ตำบลหันคา ตามสันนิษฐานคำว่า "หันคา" อาจจะเพี้ยนมาจากคำว่า "ลานคา" เพราะบริเวณใกล้เคียงกับที่ว่าการอำเภอหันคา เป็นที่ราบมีหญ้าคาขึ้นปกคลุมอยู่มาก มีลักษณะเป็นลานหญ้าคา จึงได้เรียกกันว่า "หันคา"

พื้นที่

ตำบลหันคา พื้นที่เป็นที่ราบมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน มีคลองชลประทานเพื่อการเกษตรจำนวน 4 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ในเขต อบต.หันคา 7 หมู่บ้าน เขต อบต.หันคาบางส่วน 2 หมู่บ้าน เขตเทศบาล 2 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองแซง, ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำท่าจีน, ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,114 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,114 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 91.76 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนเชื่อม อบต.หันคากับอำเภอหันคา มี 2 เส้นทาง ถนนลาดยางสายหันคา-รางจิก ระยะทาง 4 กิโลเมตร ถนนลาดยางสายหันคา-บ้านไร่ ระยะทาง 6.8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอหันคา
2. วัดทับขี้เหล็ก
3. วัดราษฎร์บำรุง
4. วัดสวนอัมพวัน
5. โรงเรียนบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 6
6. โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หมู่ที่ 11

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนุนอบแห้ง ขนุนอบแห้ง
2 ปลาร้า, ปลาส้ม ปลาร้า, ปลาส้ม
3 ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เป็นปุ๋ยทำให้พืชเจริญเติบโตงอกงาม

สินค้าโอทอป ตำบลหันคา อำเภอหันคา ชัยนาท

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหันคา อำเภอหันคา ชัยนาท