ข้อมูลตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง ชัยนาท

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกุดจอก มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกุดจอก หมู่ที่ 2 บ้านหนองชุมสาย หมู่ที่ 3 บ้านทับเสาหอ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 บ้านดงประดา หมู่ที่ 6 บ้านศรีพัฒนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ลำห้วยขุนแก้ว ตำบลหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสะพานหิน กิ่งอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองมะโมง กิ่งอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 631 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยางสายเขาตะพาบ อ.วัดสิงห์ ทางหลวงท้องถิ่น ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร และถนนลาดยางเข้าหมู่ที่ 1-6 ลาดยางทุกเส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

ทอผ้าพื้นเมือง, ผ้าซิ่นสิบซิ่ว

สถานที่

1. วัดกุดจอก
2. หมู่บ้านทรงไทยโบราณ หมู่ที่ 1 บ้านกุดจอก
3. วัฒนธรรมลาวคลั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้
2 ผ้าซิ่นสิบซิ่ว ผ้าซิ่นสิบซิ่ว
3 ผ้าทอพื้นเมือง ลวดลายโบราณ ละเอียด ปราณีตและสวยงาม คงทนสีไม่ตก
4 ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าซิ่นตีนจก มีลวดลายสวยงาม มีความปราณีต
5 เครื่องปั้นดินเผาเขียนลาย เครื่องปั้นดินเผาเขียนลาย
6 ไม้ย่อส่วน ไม้ย่อส่วน

สินค้าโอทอป ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง ชัยนาท

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง ชัยนาท