ข้อมูลตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย สระบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สมัยก่อนบริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้มีต้นมะตูมอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสมัยนั้นใช้การคมนาคมทางแม่น้ำป่าสัก และผู้ที่สัญจรไปมาทางน้ำ จึงได้เรียกบริเวณที่ต้นมะตูมขึ้นหนาแน่นว่า ท่าตูม ซึ่งต่อมาได้แบ่งเขตตำบลมาจากตำบลบ้านธาตุ และได้จัดตั้งขึ้นเป็นตำบล โดยตั้งชื่อตำบลนี้ว่า ตำบลท่าตูม

พื้นที่

เป็นที่ลุ่มสลับเทือกเขาซึ่งติดต่อเป็นอาณาบริเวณเดียวกับตำบลสองคอนและท่าคล้อมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน และมีคลองห้วยแร่ ราษฏรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าคล้อ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านธาตุ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านป่า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสองคอน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 930 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 930 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางสายหลัก ถนนอดิเรกสาร ถนน รพช.สบ.4035 และทางหลวงท้องถิ่นสายสองคอน-หินซ้อน ห่างจากอำเภอประมาณ 9 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร-ดอกทานตะวันประดิษฐ์

สถานที่

ถ้ำหลวงพ่อคาถา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำสันติสุข อยู่บริเวณเทิอกเขาเดียวกับเขาครก มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา เป็นถ้ำที่น่าเที่ยวไม่น้อยเลย นอกจากนี้บริเวณเขาคอกซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลท่าคล้อ เป็นเทือเขายาวอ้อมเป็นวงกลม มีพื้นที่อยู่กลางหุบเขา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกทานตะวันประดิษฐ์ ดอกทานตะวันประดิษฐ์จากการะดาษสา
2 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย สระบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย สระบุรี