ข้อมูลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยป่าหวายสภาพเดิมเป็นลำห้วย และมีต้นหวายขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้มีการตัดถางเพื่อจับจองเป็นที่ทำกิน จนไม่เหลือต้นหวายให้เห็น ประชากรในตำบลแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามแหล่งที่อพยพมาได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่อพยพมาจากเมืองเชียงแสน ประเทศพม่า พูดภาษาไทยยวน และกลุ่มที่มาจากเวียงจันทน์ จะพูดภาษาลาวเวียง

พื้นที่

โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินเหนียว ในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง พื้นที่เหมาะสำหรับทำนา บางแห่งในดินจะมีปูนมาร์ลปะปนอยู่มาก ทำให้ดินมีสีน้ำตาลหรือสีแดง เหมาะสำหรับทำไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาวงและตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหัวปลวก อ.เสาไห้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหัวปลวก อ.เสาไห้
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อ.บ้านหมอ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ทำขนมคุกกี้ ตัดเย็บเสื้อผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 932 ครัวเรือน

การเดินทาง

ตำบลห้วยป่าหวายอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาทไปทางทิศเหนือประมาณ 18 ก.ม. เดินทางจาก จ.สระบุรี ตามถนนพหลโยธินถึง ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสามแยกจะมีรถสองแถว วิ่งผ่านตำบลหรือว่าจ้างมอร์เตอร์ไซด์รับจ้างไปหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบล

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ ขนมคุกกี้

สถานที่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย
2.วัดเขตสว่าง หมู่ที่ 2
3. วัดหนองโป่ง หมู่ที่ 5
4. วัดหนองถ่านเหนือ หมู่ที่ 6
5. วัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7
6. วัดใหม่สุวรรณโณ หมู่ที่ 10
7. วัดศรีจอมทอง หมู่ที่ 11
8. วัดหนองสุทธะ หมู่ที่ 12
9. วัดดอยหินปูน หมู่ที่ 13

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวซ้อมมือ ข้าวซ้อมมือผลิตจากข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี