ข้อมูลตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี 2540

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ของตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 1 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลผึ้งรวง,ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย ติดตำบลรวงผึ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยบง ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 711 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 67 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางตามถนนสายพหลโยธิน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และถนนสายตลาดใหม่-โคกดินแดง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ,ดอกไม้ประดิษฐ์

สถานที่

1. วัดเขาดินเหนือ
2.วัดถ้ำเจริญสุข
3.อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว
4.สถานีตำรวจ
5.ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6.สถานีอนามัยตำบลเขาดินพัฒนา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หัตถกรรมจากผ้า หัตถกรรมจากผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี