ข้อมูลตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง ชลบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก มีจำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน โดยแยกเป็น ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทวน, หมู่ที่ 2 บ้านมาบหวาย, หมู่ที่ 3 บ้านหนองข้างคอก, หมู่ที่ 4 บ้านบ่อน้ำจืด, หมู่ที่ 5 บ้านสวนมะพร้าว, หมู่ที่ 6 บ้านสวนน้ำตก, หมู่ที่ 7 บ้านวังตะโก

พื้นที่

เขตการปกครองมีพื้นที่ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 27 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

- ทิศเหนือ ติด ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
- ทิศใต้ ติด ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี
- ทิศตะวันออก ติด ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี
- ทิศตะวันตก ติด ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 870 ครัวเรือน

การเดินทาง

ใช้ถนนสายบายพาสเลี่ยงเมือง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ประมาณ 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำฝรั่งสด

โรงแรม
1 สุขสม โฮเต็ล 105/9 หมู่ 2 ถ.หนองข้างคอก ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร : 0 3828 4566 จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 100 - 250 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำฝรั่งสด น้ำฝรั่งสด บรรจุขวด ใช้ดื่มเพื่อสุขภาพ มีวิตามินซี
2 ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
3 ยาน้ำมันสมุนไพร ตราช้างไทย ยาน้ำมันสมุนไพร ตราช้างไทย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง ชลบุรี