ข้อมูลตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง ชลบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ก่อนที่จะมีการตรวจพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 คณะกรรมการสภาตำบลมาบโป่งได้อาคารศูนย์พัฒนาตำบลซึ่งสร้างโดยงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นที่ทำการสภาตำบล อาคารศูนย์พัฒนาตำบลดังกล่าวนอกจากใช้เป็นที่ทำการสภาตำบลแล้วยังใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประจำตำบล ศูนย์ฝึกอาชีพที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ศูนย์เยาวชนตำบล เป็นเอนกประสงค์ เมื่อมีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้พิจารณาให้ยกฐานะเป็น อบต. สำหรับภาระกิจหน้าที่ของ อบต. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ประกาศใช้สภาตำบลมาบโป่ง ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อม สิ่งแรกคือการสร้างอาคาร

พื้นที่

เขต อบต.มาบโป่งเป็นที่ราบลุ่มประกอบด้วยความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างยาว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, รับจ้าง
อาชีพเสริม เลี้ยงไก่, เลี้ยงนก, เพาะเห็ด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,497 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 847 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.57 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ถนนสายสุขประยูร ถนนลาดยาง 2 ช่องทางจราจร กว้างประมาณ 8 เมตร เชื่อมระหว่างชลบุรี-พนัสนิคม
- ถนนสายบ้านไร่-หนองกาน้ำ ถนนลาดยางกว้างประมาณ 6 เมตร ผ่านตำบลมาบโป่ง หนองหงษ์ถึงบ้านบึง
- ถนนสายพานทอง-บ้านไร่ ถนนลาดยางกว้างประมาณ 6 เมตร ผ่านตำบลมาบโป่ง หนองกะขะ และพานทอง

ผลิตภัณฑ์

เห็ดฟาง, ตุ๊กตาผ้าขนสัตว์

สถานที่

1) วัดมาบโป่ง
2) วัดหนองแช่แว่น
3) วัดท้ายเซิด
4) วัดบ้านไร่
5) สำนักสงฆ์อ้อมแก้ว
6) โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น
7) โรงเรียนวัดบ้านไร่
8) โรงเรียนบ้านคลองอ้อมแก้ว
9) สถานีอนามัยมาบโป่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดท้ายเซิด ม.3 ต.มาบโป่ง มีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในตำบล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ซอสพริก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก
2 ตุ๊กตา ตุ๊กตา
3 ตุ๊กตาผ้าขนสัตว์ ตุ๊กตาผ้าขนสัตว์
4 นก Love Birds นกอายุ 8 เดือน
5 เห็ดฟาง เห็ดฟางเป็นพืชที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอและมีความต้องการน้ำเป็นอย่างมาก เพราะฉนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อการเพาะเห็ด
6 ไก่ชน

สินค้าโอทอป ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง ชลบุรี