ข้อมูลตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง ชลบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากนครเวียงจันทร์ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลหน้าประดู่ ที่เรียกตำบลหน้าประดู่เนื่องจากมีลำคลองไหลผ่านหมู่บ้านและมีท่าเรือขนส่งทางน้ำ ที่ท่าเรือมีต้นประดู่ใหญ่ 2 ต้น จึงเรียกว่าบ้านท่าประดู่ ต่อมาเพี้ยนไปเป็นบ้านหน้าประดู่ ดังในปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 9,276 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เกาะลอย และ ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 609 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 112 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.39 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางด้วยรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ระยะทางจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ 25 ก.ม.
-ถนนสายพานทอง – หัวไผ่ ระยะทาง 4 ก.ม.จาก อ.พานทอง ถึง ต.หน้าประดู่
-ถนนสายพานทอง – บ้านโพธิ์ ( ถนนเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ) ระยะทาง 4 ก.ม.ถึง ต.หน้าประดู่

ผลิตภัณฑ์

ไก่ชน,ปลาร้า

สถานที่

1.โรงเรียนวัดแหลมแค
2.วัดแหลมแค
3.สถานีอนามัยตำบลหน้าประดู่
4.ที่ทำการกลุ่มอาชีพโคกระกาพัฒนา
5.ที่ทำการ อบต.หน้าประดู่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดแหลมแค ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาร้า ปลาร้าทำจากปลานิลสด
2 ไก่ชน ไก่ชนพื้นบ้านที่ปรับปรุงสายพันธุ์ให้เป็นสายพันธุ์ดี

สินค้าโอทอป ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง ชลบุรี