ข้อมูลตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลผ่ายุบในอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังจันทร์ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านขุนอินทร์ หมู่2 บ้านป่ายุบใน หมู่3 บ้านเขาสิงห์โต หมู่4 บ้านยุบตาแหน่ง หมู่5 บ้านคลองหวายโสม หมู่6 บ้านคลองเขต หมู่7 บ้านเขาไม้นวล หมู่8 บ้านท่าเสา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 900 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 250 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผักสด-สมุนไพร-ไวน์ผลไม้

สถานที่

1.วัดป่ายุบ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่แมลงและปุ๋ยชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่แมลงและปุ๋ยชีวภาพ
2 มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม
3 สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ มะตูมผงดื่มแก้กระหาย และฝางผงบำรุงร่างกาย
4 ไวน์ผลไม้ ไวน์ผลไม้ มีหลายชนิด เช่น ไวน์สับปะรด ไวน์มังคุด ไวน์ลิ้นจี่ ไวน์ผลไม้รวมฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ ระยอง