ข้อมูลตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิม ต.ตาสิทธิ์ เป็นหมู่บ้านในเขต ต.ปลวกแดง อ. บ้านค่าย จ.ระยอง ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเป็น ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ.2537 ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกสับปะรด ยางพาราและมันสำปะหลัง เป็นต้น และบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง โดยมีแรงงานเข้าไปทำงานรับจ้างในสถานประกอบการเขตโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีอยู่ในเขต อ.ปลวกแดง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ. ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองไร่ , ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,693 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าตำบลได้ 4 เส้นทาง คือ
ม.1 ถนนสายปลวกแดง – โรงน้ำตาล หมู่บ้านคลองกรำ
ม.2 ถนนสายบ้านค่าย – บ้านบึง ถนนสาย 3138 หมู่บ้านเขาระฆัง
ม.3 ถนนสายปลวกแดง – โรงงานน้ำตาล ติดเขตเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา หมู่บ้านหนองค้างคาว
ม.4 ถนนสายบ้านค่าย – บ้านบึง ถนนสาย 3138 หมู่บ้านเนินสำราญ

ผลิตภัณฑ์

ไวน์ผลไม้

สถานที่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์
2.โรงเรียนบ้านหนองบอน
3.โรงเรียนบ้านคลองกรำ
4.วัดหนองบอน
5.วัดคลองกรำ
6.วัดเขาน้อย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดหนองบอน ตั้งอยู่ ม.4 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
2 วัดคลองกรำ ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไวน์ผลไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ไวน์ที่ผลิตมาจากสับปะรด

สินค้าโอทอป ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง ระยอง