ข้อมูลตำบลชำฆ้อ กิ่งอำเภอเขาชะเมา ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.ชำฆ้อ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2527 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลหนึ่งของ อ.แกลง และเมื่อ พ.ศ.2536 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้ง กิ่ง อ.เขาชะเมา แยกออกจาก อ.แกลง ต.ชำฆ้อ เป็นตำบลหนึ่งของ กิ่งอ.เขาชะเมา มี 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ต.ชำฆ้อ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ มีลำคลอง ลำห้วย ไหลผ่าน เหมาะสำหรับประกอบอาชีพทางการเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และ สวนผลไม้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาน้อย กิ่ง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยทับมอญ , ต.น้ำเป็น กิ่ง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,196 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ถนนลาดยางสายอู่ทอง – ชำฆ้อ ระยะทาง 20 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

ขนมบ้าบิ่น

สถานที่

1.วัดชำฆ้อ
2.วัดเนินต้นชันพุทธาวาส
3.วัดเขาช่องลม
4.ที่ทำการ อบต.ชำฆ้อ
5.สถานีอนามัย ต.ชำฆ้อ
6.โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
7.โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
8.โรงเรียนบ้านศรีประชา
9.โรงเรียนบ้านเขาช่องลม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำประแสร์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมบ้าบิ่น เป็นขนมไทย ที่มีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาลและมะพร้าวทึนทึก
2 น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจาน
3 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลชำฆ้อ กิ่งอำเภอเขาชะเมา ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชำฆ้อ กิ่งอำเภอเขาชะเมา ระยอง