ข้อมูลตำบลเขาน้อย กิ่งอำเภอเขาชะเมา ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาน้อยอยู่ในเขตการปกครองของ กิ่ง อ.เขาชะเมา มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านทรัพย์แสน หมู่2 บ้านมะเดื่อ หมู่3 บ้านเขาน้อย หมู่4 บ้านคลองยาง หมู่5 บ้านตะขบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชำฆ้อ กิ่ง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวยทับมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 417 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของพื้นที่

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมทองเหลือง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผักหวาน ผักหวานเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู ตามความชอบ
2 หัตถกรรมทองเหลือง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดอ่อน ต้องใช้ความปราณีตในการทำลาย มีรูปทรงสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลเขาน้อย กิ่งอำเภอเขาชะเมา ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาน้อย กิ่งอำเภอเขาชะเมา ระยอง