ข้อมูลตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลวัดใหม่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

พื้นที่

เป็นชุมชนเมืองและเป็นศูนย์กลางของจังหวัดทั้งหน่วยงานราชการที่สำคัญ หรือศูนย์กลางธุรกิจเอกชน วัดวาอารามต่างๆ รวมไปถึงสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อันเป็นที่ประดิษฐ์สถานของอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวจันทบุรี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติด ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติด ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติด ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพ ค้าขาย,รับราชการและรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ ๔ เส้นทาง ได้แก่
๑. กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-บ้านฉาง-ระยอง-จันทบุรี (ทางหลวงหมายเลข๓) ระยะทางประมาณ ๒๙๑ กิโลเมตร
๒. กรุงเทพฯ-ชลบุรี-ศรีราชา-ระยอง-จันทบุรี (ผ่านทางหลวงหมายเลข ๓๖) ระยะทางประมาณ ๒๕๔ กิโลเมตร
๓. กรุงเทพฯ-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี (ผ่านทางหลวงหมายเลข ๓๔๔) ระยะทางประมาณ ๒๔๕ กิโลเมตร
๔. ทางหลวงพิเศษ (motorway) เริ่มต้นที่ถนนศรีนครินทร์ สิ้นสุดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๖ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข ๓ อีก ๑๐๘ กิโลเมตร รวมระยะทาง ๒๔๘ กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตาก

สินค้าโอทอป ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี