ข้อมูลตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการตั้งและกำหนดเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2475 จึงได้ตั้งตำบลคลองใหญ่ ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน โดยแยกมาจากตำบลโป่งน้ำร้อน สำหรับชื่อ "คลองใหญ่" นั้งคงตั้งตามลำคลองโป่งน้ำร้อน มีลักษณะกว้างใหญ่มาก ซึ่งแหล่งน้ำเกิดจากเทือกเขาพระพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองบอน บ้านเสียมจับ บ้านผักกาด บ้านคลองใหญ่ บ้านป่าวิไล บ้านมะรุม บ้านนา

พื้นที่

มีพื้นที่ทั้งหมด 120,937.50 ไร่ เป็นพื้นที่ราบ 54,183.07 ไร่ ภูเขา 66,479.23 ไร่ พื้นที่น้ำ 275.20 ไร่ และมีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยระยะทาง 3.5 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ 1 แห่ง คือ ช่องผักกาด หมู่4 ต.คลองใหญ่ สภาพภูมิอากาศทั่วไปของตำบล ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศา ฤดูหนาวช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ทิศใต้ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

- ระบบสาธารณูปโภคขาดทางด้านโทรศัพท์ ส่วนสาธารณูปโภคอื่นๆ ครบถ้วน
- มีระบบโทรศัพท์สาธารณะ ตามจุดเส้นทางที่สำคัญของตำบล

การเดินทาง

จากตัวเมืองจันทบุรี ใช้เส้นทางสายจันทบุรี-สระแก้ว ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 40 นาที ก็จะถึงอำเภอโป่งน้ำร้อน ถึงสามแยกไฟแดง เลี้ยวขวา ใช้เวลาเดินทางจากอำเภอโป่งน้ำร้อน ประมาณ 20 นาที จะถึงตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ผลิตภัณฑ์

ลำไย

สถานที่

1.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
2.สถานีอนามัยคลองใหญ่
3.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
4.ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด)
5.ถ้ำบ้านป่าวิไล
6.ล่องแก่งคลองโป่งน้ำร้อน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 จุดผ่อนปรน ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นตลาดการค้าเสรี จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร จากประเทศไทยและกัมพูชา เวียดนาม จีน
2 ถ้ำบ้านป่าวิไล ถ้ำหินปูน จำนวน 4 ถ้ำ มีความลึกประมาณ 10 เมตร ประกอบด้วยหินงอก หินย้อย ลวดลายธรรมชาติสวยงามยิ่งนัก อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่5 บ้านป่าวิไล ต.คลองใหญ่ ระยะห่างจาก อบต. ถึงบริเวณถ้ำประมาณ 6 กม.
3 ถ้ำบ้านป่าวิไล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ลำไย ลำไยสดพันธ์อีดอ ผลใหญ่เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานจัด

สินค้าโอทอป ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรี