ข้อมูลตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังแซ้ม เป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวชอง และต่อมามีชาวจีนร่วมด้วย วัง หมายถึงคุ้งน้ำที่มีความลึก น้ำหมุนวน แซ้ม เพี้ยนมาจากคำว่า แซม ซึ้งชาวชองเรียกว่าวังเจ็กต่อเรือ เดิมยังเป็นแขวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นตำบล โดยมีกำนันปุ่นเป็นกำนันคนแรก ตำบลวังแซ้ม เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมานานกว่า 100 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอมะขาม ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแซ้ม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยมี
1. นายบุญเลื่อน เรี่ยมเจริญ กำนันตำบลวังแซ้ม เป็น ประธานกรรมการบริหาร อบต.คนแรก (โดยตำแหน่ง ) (พ.ศ. 2540-2543)
2. นายปีใหม่ อิ่มผ่อง ประธานกรรมการบริหาร อบต. (พ.ศ. 2543 – 2544)
3. นายรุ่งเรือง เคหะ ประธานกรรมการบริหาร อบต. (พ.ศ.2544 - 2548)
(ภายหลังเปลี่ยนจากประธานกรรมการบริหาร อบต. เป็นนายก อบต.)
4. นายธนพัฒน์ ชุ่มจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแซ้ม (เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน)

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประชากรประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ต่าง ๆ และทำสวนยางพารา มีเนื้อที่ทั้งหมด 58 ตร.กม. หรือประมาณ 42,740 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.พลวง กิ่ง อ.เขากิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ซากไทย กิ่ง อ.เขากิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา
อาชีพเสริม ทำนา ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,007 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 900 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากตัวจังหวัดใช้เส้นทางสาย จันทบุรี - สระแก้ว (ทางหลวงหมายเลข 317) เมื่อผ่านอำเภอมะขามประมาณ 2 กม. แยกซ้ายเข้าถนน รพช.3014 ตรงไประยะทาง 10 กม. ก็จะเข้าสู่ตำบลวังแซ้ม

ผลิตภัณฑ์

กล้วยฉาบรสทุเรียน-เครื่องจักสาน

สถานที่

1. วัดขนุน
2. ศูนย์สมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปึก
3. ฝายน้ำล้นบ้านปึก
4. อบต.วังแซ้ม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดขนุน เป็นวัดเก่าแก่ มีศิลปวัตถุโบราณ เช่น เครื่องถ้วยชาม และเครื่องมือเครื่องใช้ ของชาวบ้านในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.วังแซ้ม อยู่ใกล้กับที่ทำการ อบต.วังแซ้ม
2 ล่องแพแม่น้ำจันทบุรี เป็นแพขนาดกว้าง 8 - 10 เมตร บรรจุคนได้ 20 คน ล่องชมธรรมชาติและชมสวนผลไม้ และยังเป็นที่ตกปลา โดยระยะทางประมาณ 8 กม. จุดเริ่มต้นหน้าฝายน้ำล้ม หมู่ 7 บ้านปึก ต.วังแซ้ม อัตราค่าเช่าเหมาลำ 1,200 บาท/เที่ยว
3 เดินป่าศึกษาสมุนไพร มีเส้นทางเดินป่าระยะทางประมาณ 5 กม. ชมสวนสมุนไพรทางธรรมชาติ และมีจุดชมวิวบนยอดเขา ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ค่าบริการนำทาง 50 บาท/ท่าน
4 ศูนย์สมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นศูนย์ขยายพันธุ์สมุนไพร เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องสมุนไพร และชมกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ เช่น แปลงสาธิตผักปลอดสารพิษ การทำสารสกัดชีวภาพ การทำน้ำปลา โดยมีค่าใช้จ่ายครบทุกกิจกรรมพร้อมอาหาร 3 มื้อ 550 บาท/ท่าน
5 วัดขนุน

ร้านอาหาร
1 ร้าน ลาบ สโนไวท์ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ขายอาหาร อีสาณ เช่น ลาบ ก้อย ฯลฯ
2 ร้านตำนานไพร หมู่ 1 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี อาหารตามสั่ง
3 ร้านน้องตาม 1หมู่ 2 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยฉาบรสทุเรียน ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบรสทุเรียน ทำมาจากกล้วยน้ำว้าและเนื้อทุเรียน นำมาหมักและทอดจนกรอบ อร่อย สะอาด
2 เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากต้นคลุ้ม โดยสานเป็นกระบุง ตะกร้า เสื่อ ฝีมือประณีต สวยงาม คงทน แข็งแรง ไม่ขึ้นรา

สินค้าโอทอป ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จันทบุรี